Przetargi.pl
Przebudowa wielofunkcyjnego boiska przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Łosicach

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W ŁOSICACH ogłasza przetarg

 • Adres: 08-200 Łosice, ul. Ignacego Krasickiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 83 359 06 87
 • Data zamieszczenia: 2023-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W ŁOSICACH
  ul. Ignacego Krasickiego 1
  08-200 Łosice, woj. mazowieckie
  tel. 83 359 06 87
  REGON: 000959607
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oszwlosice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wielofunkcyjnego boiska przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Łosicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łosicach. 2. Przebudowa boiska zakłada naprawę nawierzchni syntetycznej w dwóch zakresach: 1) zakres wymiany nawierzchni poliuretanowej (zerwanie starej nawierzchni, reperacja dolnej warstwy podbudowy ET, impregnacja wysokociśnieniowa podłoża ET, wykonanie warstwy SBR gr. 11 mm, wykonanie warstwy górnej EPDM i natrysku dwóch warstw o gr. łącznej 3 mm). Powierzchnia 504,0 m². 2) zakres wymiany górnej warstwy (impregnacja wysokociśnieniowa EPDM i natrysk dwóch warstw o gr. łącznej 3 mm). Powierzchnia 504,0 m². 3. Na całości nawierzchni należy wykonać linie szer. 5 cm wykonane natryskowo farbami poliuretanowymi w celu wyznaczenia obszarów poszczególnych boisk: do piłki ręcznej, do koszykówki, do siatkówki (linie białe) do tenisa (linie żółte). 4. Nawierzchnia dwukolorowa: czerwona (kort tenisowy i pola bramkowe boiska do piłki ręcznej, korytarze bezpieczeństwa), zielona (pozostała część). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach, które stanowią załączniki do SWZ: 1) opis techniczny – Załącznik nr 6 2) przedmiar robót – Załącznik nr 7 3) rzut boiska – Załącznik nr 8 4) zagospodarowanie terenu – Załącznik nr 9 5) kosztorys ofertowy – Załącznik nr 10 6. Na wszystkie materiały przewidziane do wbudowania należy zyskać uprzednią akceptację Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach