Przetargi.pl
PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 173 PRZY UL. TRAKT BRZESKI 18

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ogłasza przetarg

 • Adres: 05-075 Warszawa, 1 Praskiego Pułku
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 41 06, , fax. 22 443 40 01
 • Data zamieszczenia: 2020-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
  1 Praskiego Pułku 33
  05-075 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 41 06, , fax. 22 443 40 01
  REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wesola.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 173 PRZY UL. TRAKT BRZESKI 18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest przebudowa istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej Nr 173 w miejscu wejścia głównego. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i rozbudowę wejścia głównego istniejącego obiektu szkoły podstawowej nr 173 na terenie działek o nr ewid. 3/1, 3/2, z obrębu 8-07-10 położonych przy ul. Trakt Brzeski 18 w Warszawie w Dzielnicy Wesoła mającej na celu poprawę komunikacji w budynku, poprawę bezpieczeństwa użytkowników i warunków ochrony pożarowej budynku. Rozbudowa parterowego obiektu, bez podpiwniczenia, o powierzchni zabudowy 43,43 m2, powierzchni użytkowej 29,48 m2 i kubaturze 166,00 m3. W celu wykonania zadania niezbędne są: rozbiórka obecnego wejścia, zmiana zagospodarowanie terenu, przebudowa dojścia do budynku, zgodnie z zakresem określonym w projekcie. Niezbędnym będzie przeniesienie i podłączenie istniejącego wyposażenia elektrycznego, teletechnicznego i CCTV do nowobudowanej części obiektu. Budynek posiada ściany zewnętrzne dwuwarstwowe gr. 40 cm. z pustaków ceramicznych gr. 25 cm. ocieplonych styropianem gr. 15 cm. na zaprawie cementowo-wapiennej, ściany z tynkiem silikonowym, stropy gęstożebrowy TERIVA gr. 24 cm. Pokrycie stanowi 2 x papa termozgrzewalna na wylewce spadkowej betonowej. Teren inwestycji w niewielkiej ilości zadrzewiony i zakrzewiony. Niewielkie drzewa i krzewy w ilości kilku sztuk do przesadzenia, Wykonawca przesadzi na koszt własny. Budynek wyposażony w ogrzewanie grzejnikowe, zasilane z istniejącej kotłowni gazowej. Ściany należy malować farbą lateksową w kolorze. Dobudowane wejście wyposażone będzie w m. in. w instalacje: (elektryczną, c.o., wentylacyjną, teletechniczną, odgromową). Należy również uwzględnić oznakowanie awaryjne, ewakuacyjne i p.poż. oraz wyposażenie w gaśnicę proszkową 2kg. Przed przystąpieniem do realizacji robót niezbędna będzie rozbiórka istniejącego wejścia (wiatrołapu) i przeniesienie urządzeń instalacyjnych, a także rozbiórkę chodnika kolidującego z budynkiem przeznaczonym do rozbudowy i dogęszczenie gruntów piaszczystych pod budynkiem przeznaczonym do rozbudowy. Po realizacji robót należy odtworzyć i wymienić istniejący chodnik.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 5 400,- zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych). 2. Wadium może być wniesione w: a) w pieniądzu – wniesione przelewem bankowym na konto Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - Nr konta: 52 1030 1508 0000 0005 5001 5129 – wymogiem jest, aby wadium wniesione zostało przed upływem terminu składania ofert; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązania kasy są zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 B ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310) 3. Wadium wniesione w formach określonych w pkt. b, c, d, e, należy złożyć w kasie Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, a kserokopię dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu – kopię dowodu wniesienia wadium, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informację o nienależeniu do grupy kapitałowej (informację zgodnie art. 24 ust. 11 ustawy, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert) wg wzoru określonego w załączniku nr 7 lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) (w przypadku podmiotów występujących wspólnie informację/listę podmiotów składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum), 2. Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - wg wzoru określonego w załączniku nr 8 (oryginał dokumentu składa podmiot oddający do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby), 3. Dowód wniesienia wadium w wysokości 5 400,- zł. (wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach