Przetargi.pl
Przebudowa ulicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej do osiedla Małe Ciche obok Archiwum Państwowego w Zamościu.

Miasto Zamość ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Rynek Wielki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 677 23 37 , fax. 846 393 054
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zamość
  Rynek Wielki 13
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 677 23 37, fax. 846 393 054
  REGON: 95036874700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zamosc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej do osiedla Małe Ciche obok Archiwum Państwowego w Zamościu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: - branża drogowa – przebudowa ulicy od km 0+000 do km 0+259,96 o szerokości 5,0 m ze zjazdami, 59 miejsc parkingowych z płyt ażurowych z podbudową, chodnik i opaska, - branża sanitarna – budowa kanalizacji deszczowej o długości 94,7 mb z elementami odwodnienia ulicznego Dodatkowo Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 1) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, 2) wykonania wszelkich robót porządkowych, w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia i po ich zakończeniu, 3) przywrócenia terenu prowadzonych prac do stanu pierwotnego, łącznie z wykonaniem prac porządkowych, 4) zagospodarowania placu budowy, 5) utrzymania zaplecza budowy, 6) wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn.zm.). Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 5 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Zamościu, nr konta 74 1020 5356 0000 1102 0007 7768, w opisie przelewu należy wpisać: „wadium”, nazwę postępowania oraz znak sprawy. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, o której mowa w pkt 8.2. lit. b-e, oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot bez naruszenia integralności całej oferty. Koperta powinna być oznaczona napisem „Wadium” oraz powinna wskazywać nazwę postępowania. Dokument ten należy złożyć w terminie i miejscu określonym w pkt 11.1 SIWZ (Urząd Miasta Zamość, 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13, Sekretariat Prezydenta Miasta - pokój nr 7). Zaleca się także dołączenie (wpięcie) do oferty kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach