Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Szczupakowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem (na działkach o nr ew. 184 i 104/1 w obrębie 309)

Stowarzyszenie zwykłe "Projekt Szczupakowa" ogłasza przetarg

 • Adres: 85-435 Bydgoszcz, Szczupakowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 721556995 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie zwykłe "Projekt Szczupakowa"
  Szczupakowa 3
  85-435 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 721556995, fax. -
  REGON: 381912674
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szczupakowa.wordpress.com/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie Zwykłe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Szczupakowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem (na działkach o nr ew. 184 i 104/1 w obrębie 309)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową ulicy Szczupakowej w Bydgoszczy wraz z jej odwodnieniem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa zwana dalej dokumentacją techniczną (część V - dokumentacja techniczna) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zwana dalej specyfikacją techniczną (część III – specyfikacja techniczna). 3. Dokonanie wszelkich opłat i uzgodnień związanych z realizacją inwestycji wynikających wprost z dokumentacji, jak również niezbędnych do wykonania zamówienia, np. podatek VAT, koszty ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), koszty zmiany organizacji ruchu, obsługę geodezyjną, zatrudnienie kierownika budowy, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, itp., należą do Wykonawcy i stanowią jego koszt. 4. W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP oraz ograniczenia uciążliwości prowadzenia robót . 5. Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one Wykonawcy. 6. Wykonawca zapewnia nowe materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020r., poz. 215 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi. 7. Zamawiający zaleca by Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia celem właściwego i rzetelnego przygotowania oferty i przeprowadził wizję lokalną, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 8. W celu prawidłowej wyceny do sporządzenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności zakresu robót (rodzaju i ilości prac) ujętych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym. 9. Transport materiałów na plac budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę. 10. Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest obowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 ze zm.), a w szczególności jest obowiązany do gospodarowania tymi odpadami. 11. Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. projektach, opisach technicznych, przedmiarach robót, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych lub lepszych. Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 12. Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy, złożenia (w celach informacyjnych) kosztorysu obrazującego sposób obliczania ceny. Kosztorys ma być sporządzony metodą szczegółową (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz.1389)) wraz z tabelą elementów scalonych lub sporządzony metodą uproszczoną z zestawieniem robocizny, materiałów, sprzętu, wyszczególnieniem narzutów oraz tabelą elementów scalonych. Wykonawca w kosztorysie obowiązany jest oddzielnie wycenić całkowite koszty wykonania przykanalików i wpustów ulicznych. Zamawiający nie będzie sprawdzał ani poprawiał kosztorysu Wykonawcy przyjmując, że prawidłowo podano cenę ryczałtową ogółem w formularzu ofertowym. 13. Zamawiający udostępnia przedmiary robót tylko jako materiał pomocniczy, wyjściowy. 14. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. 15. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę , Podwykonawcę oraz dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących roboty związane z wykonywaniem prac w branży drogowej w zakresie czynności: 1) robót brukarskich - brukarze, 2) operatorów sprzętu (operatorów maszyn budowlanych), 3) kierowców. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą kierowały robotami objętymi zamówieniem, a które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę także ramach innych stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. Sposób dokumentowania: Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy składa Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymaganych przez Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane przez Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących roboty wskazane w punkcie 14) niniejszego Rozdziału, w tym żądanie przedłożenia dokumentów: a) wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wykonujących czynności określone w punkcie 14) niniejszego Rozdziału. b) druków RCA dotyczących każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia), c) zanonimizowanych umów o pracę (zawierające tylko nazwę pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy). 16. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach