Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Sportowej w Pilawie

Miasto i Gmina Pilawa ogłasza przetarg

 • Adres: 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6856110 , fax. 025 6856083
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Pilawa
  Al. Wyzwolenia 158 158
  08-440 Pilawa, woj. mazowieckie
  tel. 025 6856110, fax. 025 6856083
  REGON: 00054950700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilawa.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Sportowej w Pilawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty drogowe: Roboty przygotowawcze i ziemne, Odwodnienie; Podbudowa; Zatoka parkingowa; Nawierzchnia (2013,18 m2); Elementy ulic; Zjazdy przez chodnik; Oznakowanie. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna: Wodociąg PCV śr. 110 mm (194 mb); Sieć kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej z przyłączami; Pompownia ścieków PS B 2; Kanalizacja deszczowa. Zamówienie powyżej kwoty 14 000 euro oraz poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331408
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.000 zł wniesione w dowolnej formie, zgodnie z art. 45 ust. 6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pilawa.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną