Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Słonecznej w Kochanowicach

Gmina Kochanowice ogłasza przetarg

 • Adres: 42-713 Kochanowice, ul. Wolności
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3533100 w. 36 , fax. 343 533 105
 • Data zamieszczenia: 2020-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kochanowice
  ul. Wolności 5
  42-713 Kochanowice, woj. śląskie
  tel. 034 3533100 w. 36, fax. 343 533 105
  REGON: 53996300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kochanowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Słonecznej w Kochanowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej (dojazdowej do gruntów rolnych) na odcinku o długości 980 m. Zamówienie obejmuje w szczególności: - niezbędne prace przygotowawcze, - wykonanie robót rozbiórkowych, - wykonanie robót ziemnych, -wykonanie elementów odwodnienia (kanalizacja deszczowa), - wykonanie koryta wraz z profilowaniem podłoża, - wykonanie warstw konstrukcji jezdni, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, - roboty o specjalności elektroenergetycznej. 2. Zakres zamówienia obejmuje: - Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ; - Wykonanie wszystkich wymaganych i określonych w dokumentacjach technicznych i umowie badań, prób, atestów materiałowych, itp.; - Wykonanie innych obowiązków wynikających z umowy lub ustawy Prawo budowlane. 3.Przedmiot zamówienia określają: - Wzór umowy – załącznik nr 1 do SIWZ; - Dokumentacja projektowa – załącznik nr 2 do SIWZ 4. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innym dokumencie opisującym przedmiot zamówienia zostało wskazane pochodzenie, marka, znak towarowy, producent, dostawca materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Za równoważne uważa się materiały lub rozwiązania o właściwościach nie gorszych od wymaganych, a jeżeli parametry minimalne nie zostały określone, należy przez to rozumieć materiały lub rozwiązania o właściwościach zbliżonych, nadające się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. 5 Załączone przedmiary pełnią funkcję wyłącznie pomocniczą przy wycenie zamówienia i nie są stanowią opisu przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, pod rygorem odrzucenia oferty. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego 75 8288 1014 2001 0100 0607 0104 – Bank Spółdzielczy Koszęcin oddział Boronów – tytułem: „Wadium – przebudowa ulicy Słonecznej – postępowanie GIR.271.4.2020”. Kserokopię dowodu wpłaty zaleca się dołączyć do oferty. 6. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ponadto z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz można złożyć łącznie z ofertą (ale w oddzielnej kopercie, by nie było na stale związane z ofertą) lub należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie). Kserokopię tych dokumentów można dołączyć do oferty. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo. 7. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami w sytuacji określonej w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa powyżej, składa dokumenty właściwe w zakresie uregulowanym w par. 7 oraz 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.). 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach