Przetargi.pl
„Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim - Etap 2”

Gmina Krosno Odrzańskie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 835 017 , fax. 683 835 122
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krosno Odrzańskie
  ul. Parkowa 1
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 683 835 017, fax. 683 835 122
  REGON: 97077026700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim - Etap 2”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: a) podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego - 1.404,00 m2, b) warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem gr 15 cm – 2,099,00 m2, c) podbudowy z betonu asfaltowego gr. 13 cm – 1.195,00 m2, d) warstwy ścieralnej gr. 5 cm – 1.495,00 m2, e) nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm – 486,00 m2, f) nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm – 612,00 m2; g) Wykonawca wykona i ustawi dwie TABLICĘ INFORMACYJNE dotyczące inwestycji realizowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych; h) Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 11.00 do wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w formach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na podstawie art.45 ust.6 ustawy, tj: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804, oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, Santander Bank Polska S.A, Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056, z dopiskiem: Wadium – „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim - Etap 2”. Kopię przelewu należy załączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach