Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie

Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza przetarg

 • Adres: 05-520 Konstancin-Jeziorna, Piaseczyńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 484 23 00 , , fax. +48 22 484 23 09
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
  Piaseczyńska 77
  05-520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 484 23 00 , , fax. +48 22 484 23 09
  REGON: 13271045000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://konstancinjeziorna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane branży drogowej polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm oraz wykonaniu nawierzchni przepuszczalnej z betonowych płyt JOMB grubości 12 cm. Jezdnie należy wykonać w oporniku betonowym o wymiarach 12*25*100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem. W miejscach występowania drzew oraz słupów występują lokalne zwężenia jezdni, które należy wykonać w krawężniku betonowym, wystającym o wymiarach 15*30 cm. W wskazanych miejscach należy zamontować 2 studnie chłonne. Podstawą wykonania robót budowlanych jest następująca dokumentacja techniczna: a) projekt wykonawczy; b) przedmiar robót; c) kosztorys ofertowy; d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 2. Roboty budowlane obejmują, w szczególności: - roboty rozbiórkowe; - wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni; -wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni; - ustawienie krawężników, oporników i obrzeży; - wykonanie nawierzchni z betonowych płyt JOMB; - wykonanie drenażu francuskiego; - zamontowanie studni chłonnych; - wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej; - regulacje pionową włazów studni rewizyjnych, skrzynek zasuw wodnych oraz zaworów; - sporządzenie, uzgodnienie, zatwierdzenie oraz wdrożenie czasowej organizacji ruchu; - wykonaniu oznakowania poziomego; - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; - uporządkowanie terenu. Rzędną nowej jezdni należy dostosować do rzędnych istniejących zjazdów do posesji. 3. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) roboty będą rozliczane ryczałtowo. Przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty; 2) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty na okres minimum 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru robót lub podpisania przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, protokołu usunięcia wad stwierdzonych w toku odbioru; 3) Wykonawca ma obowiązek zutylizować powstałe podczas wykonywania robót budowlanych odpady zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 701). 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 5. W cenie oferty Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty rzeczowe, osobowe, organizacyjne i administracyjne związane z realizacją zamówienia. 6. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie, celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. 7. W przypadku rozbieżności w ilości materiałów (o określonym standardzie) pomiędzy dokumentacją projektową, nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja projektowa. W przypadku niezgodności między częściami dokumentacji projektowej i/lub STWiOR, Zamawiający wnosi o wskazanie tych rozbieżności na etapie postępowania przetargowego, aby mógł dokonać właściwej ich interpretacji w formie odpowiedzi na pytania. Po podpisaniu umowy, w czasie jej realizacji, w przypadku pojawienia się rozbieżności, Zamawiający będzie interpretował je na bieżąco, bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i STWiOR. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji projektowej i STWiOR za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. 9. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i STWiOR pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zastosowanych wyrobów budowlanych, należy rozumieć, zgodnie z przepisami art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiOR. 10. Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował rozwiązania równoważne do określonych w dokumentacji projektowej i STWiOR, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu w ofercie poprzez wskazanie rozwiązania równoważnego. Wykonawca, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie dokumentów (dokumentacja techniczno-ruchowa, karta materiałowa, itp.) wystawionych/publikowanych przez producenta danego materiału. 11. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące bezpośrednio roboty budowlane były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). Ustalenie warunków zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby każda osoba zatrudniona na powyższych warunkach brała czynny udział w realizacji przedmiotu zamówienia; 2) Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu: a) aktualne oświadczenia, że osoby, o których mowa w ust.11 pkt 1) są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisanej przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną.. Na zasadach określonych w niniejszej literze, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia oraz zaświadczenia, o których mowa w ust. 11 pkt 2 lit. a) i b) w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) 1. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w rozdziale XIV ust. 1 pkt 2-5 SIWZ może zostać wystawiony na jednego z Wykonawców. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 (liczy się data wpływu na podany rachunek bankowy). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu (w tytule) przelewu należy wpisać Wadium – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.09.2020. Zamawiający wymaga załączenia do oferty potwierdzenia dokonania wpłaty wadium. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądze oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, parter, Biuro Obsługi Klienta, przed upływem terminu składania ofert, natomiast kopię należy zamieścić w ofercie. 8. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – 4 powyżej, zaleca się, aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu; 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego; 3) kwotę gwarancji; 4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą); 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. Zwrot wadium 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zawrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Na mocy art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zostanie zatrzymane wadium Wykonawcy, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. W ofercie należy podać numer rachunku bankowego (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach