Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Magnoliowej i Jaśminowej (os. Henin) w Poniatowej

Gmina Poniatowa ogłasza przetarg

 • Adres: 24-320 Poniatowa, Młodzieżowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8204162 w. 15 , fax. 818 203 573
 • Data zamieszczenia: 2020-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poniatowa
  Młodzieżowa 2
  24-320 Poniatowa, woj. lubelskie
  tel. 081 8204162 w. 15, fax. 818 203 573
  REGON: 43102014400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umponiatowa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Magnoliowej i Jaśminowej (os. Henin) w Poniatowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie części odcinków (oznaczonych w dokumentacji projektowej symbolem C-C i D-D) dwóch ulic zlokalizowanych na osiedlu Henin w Poniatowej, tj. część odcinka D-D ul. Magnoliowej na odcinku od km 0+000 do km 0+142 (dł. 0,142 km), oraz część odcinka C-C ul. Jaśminowa na odcinku od km 0+000 do km 0+117 (dł. 0,117 km), których zakres obejmuje: wykonanie wykopów w gruntach wraz z transportem urobku na odkład lub nasyp 89,36 m3, roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp – 89,36 m3, odwiezienie urobku z wykopów – 89,36 m3, mechanicznie profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 388,50 m2, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 15 cm na poszerzeniach - 388,5 m2, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 20 cm i szerokości 5 m – 1346,25 m2, mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsja asfaltową 0,7 kg/m2 – 1346,25 m2, wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwy wyrównawczej z MMA AC16W 50/70 wg wymagań technicznych WT-2 o grubości 6 cm po zagęszczeniu – 1346,25 m2, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej pod warstwę ścieralną – 1346,25 m2, mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltową 0,3 kg/m2 – 1346,25 m2, wykonanie warstwy ścieralnej AC11S 50/70 wg wymagań technicznych WT-2 o grubości 4 cm po zagęszczeniu – 1346,25 m2, wykonanie regulacji pionowej studzienek rewizyjnych – 7 szt., wykonanie ławy pod krawężniki z oporem z betonu – 27,14 m3, ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 504 m (zaniżenia w istniejących zjazdach), ręczne plantowanie powierzchni gruntu wraz z rozrzuceniem ziemi żyznej lub kompostowej oraz wykonanie trawników dywanowych – 467 m2, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych p-4 na jezdni farbą chlorokauczukową – 13,44 m2, mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych P-6, P-1 na jezdni farbą chlorokauczukową – 10,52 m2, ręczne malowanie strzałek i innych symboli P-12 na jezdni farbą chlorokauczukową P-10 – 120 m2, słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm, dł. 3,5 m – 27 szt., przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki informacyjne D-1, D-6, D-2, D-4a) – 24 szt., przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znak zakazu B-20) – 1 szt.), obsługę geodezyjna inwestycji: roboty pomiarowe, inwentaryzacja. W ramach robót budowlanych Wykonawca: 1) wykona roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Magnoliowej na odcinku od km 0+000 do km 0+142 (dł. 0,142 km), oraz ul. Jaśminowa na odcinku od km 0+000 do km 0+117 (dł. 0,117 km), 2) dostarczy materiały niezbędne do wykonania robót, 3) będzie uczestniczyć w czynnościach odbiorowych inwestycji, 4) przygotuje obiekt do eksploatacji – roboty porządkowe, 5) zapewni obsługę geodezyjną inwestycji w tym dokona inwentaryzacji geodezyjnej, 6) przygotuje kompletne materiały wymagane prawem budowlanym w zakresie art. 57 ustawy Prawo budowlane, 3.1.1. UWAGA!!! • w związku ze zrealizowaniem w poprzednich latach budowy odcinków A-A, B-B i części odcinków C-C i D-D, zakres robót ujęty w dokumentacji na odcinkach A-A, B-B i części odcinków C-C i D-D nie podlega realizacji i wycenie. Odcinki wykonane zostały zaznaczone w załączniku pn. „przebudowywane odcinki”, • wykonanie chodników oraz zjazdów ujętych w dokumentacji projektowej nie podlega realizacji i wycenie. 3.2. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich zakres został określony w dokumentacji stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ, w skład której wchodzą:  przedmiar robót ,  projekt budowlano-wykonawczy pn. „Projekt uzbrojenia terenu pod budownictwo jednorodzinne” (w zakresie części odcinka C-C od 0+000 do km 0+117 oraz części odcinka D-D od km 0+000 do km 0+142 – zgodnie z załącznikiem pn. „przebudowywane odcinki”  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w zakresie części odcinka C-C od 0+000 do km 0+117 oraz części odcinka D-D od km 0+000 do km 0+142 – zgodnie z załącznikiem pn. „przebudowywane odcinki”  projekt stałej organizacji ruchu.  załącznik „przebudowywane odcinki”,  decyzja pozwolenia na budowę, 3.3. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy. W związku z tym, że część prac wskazana w dokumentacji projektowej nie jest objęta przedmiotem niniejszego zamówienia podstawę do wyceny oferty stanowią: • przedmiar robót (obejmujący zakres objęty przedmiotowym zamówieniem); • projekt budowlany w takim zakresie, w którym dotyczy robót objętych przedmiotem zamówienia (części odcinków oznaczonych symbolem C-C i D-D) tj. część odcinka D-D na odcinku od km 0+000 do km 0+142 oraz część odcinka C-C na odcinku od km 0+000 do km 0+117 (dł. 0,117 km), z zastrzeżeniem że wycena nie obejmuje robót wskazanych w projekcie tj. odcinka A-A, B-B oraz części odcinków C-C i D-D jak również wykonania chodników oraz zjazdów). 3.4. Rozwiązania równoważne W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 5 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach