Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Księżycowej w Węgrowie

Miasto Węgrów ogłasza przetarg

 • Adres: 07-100 Węgrów, ul. Rynek Mariacki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 308 12 00, , fax. 25 308 12 08
 • Data zamieszczenia:
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Węgrów
  ul. Rynek Mariacki 16
  07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
  tel. 25 308 12 00, , fax. 25 308 12 08
  REGON: 71158223300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wegrow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Księżycowej w Węgrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Księżycowej w Węgrowie (działka nr ewid. 740/14). Projekt zakłada: 1. Budowę ciągu pieszo-jezdnego po śladzie istniejącym o długości 208,60 m i szerokości 5,5m. Konstrukcja nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm, podbudowie z kruszywa łamanego gr.20cm.Obramowanie nawierzchni z oporników betonowych o wymiarach 12x25cm ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.Odprowadzenie wód powierzchniowe na przyległe pobocza, na odcinku gdzie zastosowano spadek poprzeczny jednostronny zastosowano ściek przykrawężnikowy. Nie występują kolizje z istniejąca infrastrukturą techniczną. Znajdujące się w jezdni lub poboczu studnie lub zawory należy poddać regulacji wysokościowej. 2. Budowę zjazdów i dojść do posesji. Konstrukcja nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej gr.8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm, podbudowie z kruszywa łamanego gr.20cm.Obramowanie zjazdów z opornika betonowego o wymiarach 12x25 ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.Dojścia do posesji obramowane obrzeżami betonowymi o wymiarach 8x30cm ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również: - wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie, w tym prace wynikające ze specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej, - wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót), obsługa geodezyjna, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, projekt czasowej organizacji ruchu, projekt organizacji robót. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz Norm Europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. W tym celu wskazane jest, aby wykonawca ubezpieczył prowadzoną działalność od odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczył plac budowy oraz oznakował roboty w pasie drogowym zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 23 września 2003r.). Uwaga Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót, kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy. Wykonawca jest zobowiązany w czasie prowadzenia robót do umożliwienia tymczasowego dojazdu do posesji zlokalizowanych w obrębie robót. Szczegółowy zakres wyznaczają projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 1,2, 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 5 000,00 zł ( pięć tysięcy złotych 0/100) 2.Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 poz. 310) 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Miasto Węgrów, ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów, numer konta : 61 1020 4476 0000 8702 0365 0132 z dopiskiem: przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Księżycowej w Węgrowie”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 5.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 5.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 6.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 6.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument winien być złożony przez każdego z wykonawców. 2.Oświadczenia i dokumenty wymagane w sekcji 5-7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Formularz ofertowy (wg załącznika nr 7 do SIWZ) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 7.Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy 8. Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach