Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Księdza Kordeckiego w Białośliwiu – II etap zadania pn. „Przebudowa ul. Księdza Kordeckiego w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej”

Gmina Białośliwie ogłasza przetarg

 • Adres: 89-340 Białośliwie, ul. Księdza Kordeckiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2876910, 67 2876932 , fax. 672 875 791
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białośliwie
  ul. Księdza Kordeckiego 1
  89-340 Białośliwie, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2876910, 67 2876932, fax. 672 875 791
  REGON: 57079117000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip2.bialosliwie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Księdza Kordeckiego w Białośliwiu – II etap zadania pn. „Przebudowa ul. Księdza Kordeckiego w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: 1)przebudowę jezdni na odcinku o długości 399,21 mb.: wykonanie robót pomiarowych, rozebranie i ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie z betonu B-10, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na powierzchni 800 m2, wykonanie sprysku lepiszczem bitumicznym nawierzchni jezdni (emulsją asfaltową szybkorozpadową), ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA o gr. 4 cm. z asfaltem 50/70, 2)przebudowę zjazdów do posesji: wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie nowej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z betonu B-7,5 gr. 12 cm i warstwie odcinającej z piasku o gr. 10 cm, ustawienie oporników betonowych 12x25x100 na ławie z betonu B-10 oraz betonowych obrzeży trawnikowych 8x30x100, 3)przebudowę pobocza drogi: rozbiórkę nawierzchni utwardzonych, plantowanie poboczy gruntowych wraz z obsianiem trawą, 4)wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 5)regulację studzienek deszczowych i włazów kanałowych, 6)remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej ulicy w obrębie przestrzeni przykrawężnikowej: wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni bitumicznej z podbudową, wykonanie podbudowy z chudego betonu, sprysk podbudowy lepiszczem bitumicznym, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S 50/70 o gr. 4 cm. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w: projekcie technicznym przebudowy ulicy, projekcie technicznym remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowej ulicy, projekcie stałej organizacji ruchu, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (2 kpl) i przedmiarach robót (3 kpl), które stanowią załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 6.000 złotych (słownie złotych: sześć tysięcy), 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium musi być wniesione na okres do końca terminu związania ofertą. 5.W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę , wadium winno być wniesione przez ustanowionego pełnomocnika (lidera) w imieniu wszystkich Wykonawców. 6.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu Nr 37 8937 0007 0000 1661 2000 0100 Z podaniem w tytule przelewu: „Przetarg Nr RR.271.1.2.2019 – Wadium” W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin jego wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 7.W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w pkt 2 lit. b-e (tzn. w formach innych niż pieniężna) do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał dokumentu należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być trwale zespolony z ofertą. 8.Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie , o którym mowa w art. 46 ust. 3 p.z.p. skutkuje odrzuceniem oferty. 9.Złożone poręczenie lub gwarancja muszą w swojej treści zawierać treść art. 46 ust. 5 p.z.p. 10.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, chyba że Wykonawca wyraził zgodę na zaliczenia kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca w tym przypadku zobowiązany jest wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 14.Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w sytuacjach wskazanych w art. 46 ust. 5 p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz OFERTA, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Dowód wniesienia wadium - dot. wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna, 3.Pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia. 4.Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p., złożone w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p. 6. Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów i musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach