Przetargi.pl
Przebudowa ulicy ks. Stanisława Goja w Koźminie Wielkopolskim

Gmina Koźmin Wielkopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 63-720 Koźmin Wielkopolski, ul. Stary Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 216 088 , fax. 627 216 756
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koźmin Wielkopolski
  ul. Stary Rynek 11
  63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 627 216 088, fax. 627 216 756
  REGON: 25085474800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy ks. Stanisława Goja w Koźminie Wielkopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy ks. Goja w Koźminie Wielkopolskim od ulicy Poznańskiej do ulicy Cieszyńskiego na odcinku 306m. Przebudowa polegać będzie na poszerzeniu i zmianie istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej na nawierzchnię o szerokości 3,50m z betonu asfaltowego z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,15m z kostki brukowej i po przeciwnej stronie z poboczem z kruszywa łamanego oraz zmianie nawierzchni na zjazdach na posesje na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego. Szczegółowy zakres określony został w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Zamawiający dopuszcza wszelkie formy wniesienia wadium opisane w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu to wpłaca je na konto zamawiającego: PKO o/ Koźmin 75 1020 2267 0000 4502 0004 2465. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach