Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Kołłątaja w Kotlinie

Gmina Kotlin ogłasza przetarg

 • Adres: 63-220 Kotlin, Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 405 481, , fax. 627 405 481
 • Data zamieszczenia: 2020-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kotlin
  Powstańców Wielkopolskich 3
  63-220 Kotlin, woj. wielkopolskie
  tel. 627 405 481, , fax. 627 405 481
  REGON: 25085540000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kotlin.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Kołłątaja w Kotlinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacja etapu II– który polega na wykonaniu obramowania konstrukcji jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm ułożonym na płask na ławie betonowej z oporem z betonu oraz ułożeniu warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego na podbudowie wykonanej w I etapie po uprzednim jej wyrównaniu/uzupełnieniu i skropieniu emulsją asfaltową. Ponadto w drugim etapie należy wyrównać obustronne pobocza do wysokości krawężnika poprzez ułożenie warstwy średnio 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (granitowego) o szerokości 0,50 m. Szczegółowy zakres robót określają: Projekt budowlano – wykonawczy i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 500,00 zł, słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: ·pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bp o/Jarocin 80 1020 2212 0000 5502 0027 8580 ·poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; ·gwarancjach bankowych; ·gwarancjach ubezpieczeniowych; ·poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy, 2. Kosztorys ofertowy, o treści zgodnej z załączonym wzorem, 3. Dowód wniesienia wadium, 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udzialu w postępowaniu, 5. Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiotów w imieniu których pełnomocnicy nie wymienieni w dokumentach rejestrowych firmy składają oferty,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach