Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5298100 , fax. 65 5298131
 • Data zamieszczenia: 2020-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
  ul. Kazimierza Karasia 15
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5298100, fax. 65 5298131
  REGON: 00066099500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.leszno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie. Przebudowa ulicy Fabrycznej obejmuje swym zakresem odcinek od skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze w km 0+000 do skrzyżowania o ruchu okrężnym Rondo Podwale w km 0+918,55. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233140-2 Roboty drogowe 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa (2) etapy realizacyjne: 1) Etap 1 – obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0+509,18 do km 0+918,55 Na realizację etapu 1 przebudowy ulicy Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w roku 2019 dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1 991 233,00 zł. Etap 1 zamówienia współfinansowany jest również przez Leszczyńską Fabrykę Pomp w wysokości 1.000.000,00 zł. 2) Etap 2 – obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0+000 do km 0+509,18 Na realizację etapu 2 przebudowy ul. Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w 2020 roku dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 080 371,06 zł. 3. Inwestycja z podziałem na poszczególne rodzaje prac (branże) będzie prowadzona przez następujące podmioty: 1) Miasto Leszno z siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 w Lesznie 2) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Lesznie Roboty rozliczane przez Miasto Leszno i MPWiK będą podlegały odrębnym odbiorom częściowym i końcowym. 4. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie następujących robót: 1) Etap 1 – od km 0+509,18 do km 0+918,55, który swym zakresem obejmuje w szczególności: a) w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno:  przebudowę jezdni ulicy Fabrycznej oraz odcinka ulicy Magazynowej o nawierzchni mineralno-asflaltowej,  przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Magazynową na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo,  budowę ścieżek pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej,  budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej,  budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej,  budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej,  budowę azyli dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,  budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni z kostki betonowej,  rozbudowę istniejącego parkingu oraz jezdni manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej,  zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie, obsianie trawą),  budowę kanału technicznego,  budowę sieci oświetlenia ulicznego,  budowę doświetlenia przejść dla pieszych,  budowę monitoringu miejskiego,  budowę sieci kanalizacji deszczowej,  przebudowę sieci elektrycznych,  przebudowę sieci teletechnicznych,  przebudowę sieci gazowych,  budowę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, wiaty itp.)  wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.),  transfer rzeźby przestrzennej „Przestworza”,  wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej. b) w zakresie zlecanym przez MPWiK: − budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 600 mm od studni SA1 do studni SA2 oraz od studni SA2 do węzła pA1 (miejsce przepięcia odpływu ścieków z LFP), − budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 400 mm od studni SA2 do SA8 (przepięcie ścieków w rejonie ul. Magazynowej), − budowę odcinka kanału od studni SB9 do studni SB12 o średnicy rur DN 200-315 mm, − tymczasowy odcinek sieci kanalizacji ogólnospławnej od studni SB9 do studni SB9.1 o średnicy 315 mm, − przebudowę przyłącza kanalizacyjnego DN 200 do granicy posesji od studni SB11 do pB3, − budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 250 mm od studni SD1 do studni SD3 do projektowanego kanału (należy przepiąć istniejący przykanalik wpustu deszczowego), − przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 na odcinku od węzła W1-W13+16,2 m, − w węźle W4 zamontować trójnik o średnicy DN 500/100 mm dla odejścia w kierunku komory z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, − przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W2 do węzła W4 zaprojektowano w technologii bezwykopowej, − przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędnymi przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek W5-W5.1 o średnicy DN 160 mm, odcinek W10-W10.7 o średnicy DN 160 mm, odcinek w1-w14 o średnicy DN 110, odcinek w14-w15 o średnicy DN 110, odcinek w6-W11 o średnicy DN 110, − przepięcie istniejącego przyłącza wodociągowego DN 50 mm w węźle w3 oraz istniejącego przyłącza wodociągowego DN 40 mm w węźle 11. Uwaga 1: Na sieci kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować studnie rewizyjne betonowe o średnicy wewnętrznej w zakresie Dn1000-1200 mm (15 szt.) z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z betonu klasyC40/50 W8, łączonych na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). Studnia wyposażona w stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy zmontować studnię żelbetową Dn 1500 mm (2 szt.). Uwaga 2: Przyłącza przebudowywać i przepinać tak, aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w pobliżu sieci wod-kan wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Uwaga 3: Zastrzega się konieczność utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych przez MPWiK. Uwaga 4: Istniejące sieci wodociągowe przewidziane do likwidacji należy zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek rur. Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK. 2) Etap 2 – od km 0+000 do km 0+509,18, który swym zakresem obejmuje w szczególności: a) w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno:  przebudowę jezdni ulicy Fabrycznej,  przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze na skrzyżowanie skanalizowane,  przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Augusta Wilkońskiego na skrzyżowanie skanalizowane,  budowę ścieżek pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej,  budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej,  budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej,  budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej,  budowę azyli dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,  budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni z kostki betonowej,  zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie, obsianie trawą)  budowę kanału technicznego,  budowę sieci oświetlenia ulicznego,  budowę doświetlenia przejść dla pieszych,  budowę sygnalizacji powstrzymaniowej na przejściach dla pieszych,  budowę sieci kanalizacji deszczowej,  przebudowę sieci elektrycznych,  przebudowę sieci teletechnicznych,  przebudowę sieci gazowych,  budowę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, wiaty itp.),  wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.). b) w zakresie zlecanym przez MPWiK: − budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy rur DN 315-400 mm od studni SB9 do studni SB1 i dalej do węzła ZB1 (miejsce włączenia przebudowywanej sieci do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej) oraz budowę przyłącza od studni SB8 o średnicy DN 250 mm oraz odcinkiem od węzła pB1 do studni SB2, − budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN 315 mm od studni SC0 w rejonie ul. Zacisze do studni SC6 w kierunku ul. Wilkońskiego, − budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN 250 mm od węzła TE1 do studni SE3. przebudowę przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji nr 35 i 39, zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich (od studni SE2 do pE1 oraz studni SE3 do pE2, − przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W14-27,8 m do węzła W29, − w węźle W18 zamontować trójnik żeliwny spustowy kołnierzowy z odpływem dolnym DN 500/150 mm dla odejścia w kierunku komory odwodnieniowej, − w węźle W19 zamontować trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN500/100 w celu zabudowy zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego, − budowę sieci wodociągowej od węzła W28-W28.1 o średnicy DN 200 mm, − przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędnymi przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek w16-w26 o średnicy DN 110 mm, odcinek w21-w21.11 o średnicy DN 110 mm. Odcinek sieci rozdzielczej zlokalizowane w nawierzchni drogowej zaprojektowano do realizacji w technologii bezwykopowej, − przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego o średnicy DN 40 w węźle w25. Uwaga 1: Na sieci kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować studnie rewizyjne betonowe o średnicy wewnętrznej w zakresie Dn1000-1200 mm (16 szt.) z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z betonu klasyC40/50 W8, łączonych na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). Studnia wyposażona w stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy zmontować studnie tworzywowe Dn 600 mm (2 szt.). Uwaga 2: Przyłącza przebudowywać i przepinać tak, aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w pobliżu sieci wod-kan wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Uwaga 3: Zastrzega się konieczność utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych przez MPWiK. Uwaga 4: Istniejące sieci wodociągowe przewidziane do likwidacji należy zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek rur. Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK. 5. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej:  projekcie budowlanym pełno-branżowym,  projektach wykonawczych  projekcie stałej organizacji ruchu,  szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),  przedmiarach robót. Wymienione dokumenty są załącznikami SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl 6. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter orientacyjny. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekt budowlany pełno-branżowy, projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiORB i wizję lokalną. 7. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i polskich normach z uwzględnieniem określonych w niniejszej SIWZ warunków do w/w dokumentów. 8. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.). 9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, przedmiarach robót oraz STWiORB. 10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w w/w dokumentach jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru danej branży. 11. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, STWiORB lub w przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, STWiORB, przedmiarach robót lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ dokumentach. 12. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ryczałtową obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót; 2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kierowników Robót dla poszczególnych branż, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie prac wszystkich branż oraz sporządzanie we współpracy z Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż i Zamawiającym protokołów z rad budowy; 3) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 4) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami przewidzianymi przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie robót zgodnie z tym projektem; UWAGI:  Projekty organizacji ruchu na czas realizacji robót powinny w sposób szczególny uwzględniać dojazd pojazdów ciężarowych do nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i produkcja przemysłowa.  Zamawiający nie dopuszcza rozpoczęcia prac związanych z przebudową jezdni na Etapie 2 przed oddaniem do ruchu przebudowanej jezdni na Etapie 1. 5) prowadzenie robót w taki sposób, aby nie ograniczyć możliwości dojazdu i wjazdu na nieruchomości położone przy ul. Fabrycznej i Magazynowej samochodów normatywnych, w szczególności zestawów ciężarowych o masie do 44 ton. Za prowadzenie robót w sposób naruszający to zobowiązanie o dostępności komunikacyjnej została przewidziana kara umowna, o której mowa w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7a do SIWZ; 6) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia robót i odbioru końcowego; 7) zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie z przyległych nieruchomości przez ich właścicieli; 8) stały nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną; 9) nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy materiałów porozbiórkowych nienadających się do ponownego wykorzystania; 10) materiały porozbiórkowe nienadające się do powtórnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej; 11) materiały porozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawężniki itp. stanowią własność Zamawiającego i w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia zasady ich zagospodarowania. Do obowiązków Wykonawcy należy wywóz, po uprzednim oczyszczeniu, materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg Urzędu Miasta Leszna, przy czym miejsce to będzie się mieścić w granicach administracyjnych miasta Leszna. Płytki betonowe i kostkę betonową należy złożyć na paletach i foliować. Koszt palet i folii należy ująć w cenie ofertowej. Palety te wraz z materiałem porozbiórkowym stanowią własność Zamawiającego. Zasady dotyczące zagospodarowania zdemontowanych urządzeń elektrycznych zostały określone w projekcie budowlanym i wykonawczym branży elektrycznej 12) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto (osobno dla każdej z umów zgodnie ze złożoną ofertą dla poszczególnych zakresów robót). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały w projektach umów, stanowiących Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ; 13) organizację min. 1 raz na dwa tygodnie, a także w każdej nagłej, wymagającej tego sytuacji, posiedzeń koordynacyjnych - tzw. rad budowy. W radach budowy udział biorą przede wszystkim: upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiającego, Kierownik Budowy i Kierownicy Robót, Inspektorzy Nadzoru. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza uczestniczenie w radach budowy również innych osób związanych z realizacją zadania. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego; 14) opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogramu robót (rzeczowo - finansowego) w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram musi być aktualizowany na bieżąco, z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień robót, tak aby zminimalizować zagrożenie zmiany terminu realizacji zamówienia; 15) na każdej naradzie Wykonawca ma złożyć sprawozdanie z zaawansowania robót (w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robót) oraz przedstawić sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia; 16) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP; 17) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego do terenu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu robót; 18) bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót; 19) wykonanie karczowania pni pozostałych po wycince drzew – wycinka drzew zostanie wykonana przez inną jednostkę na odrębne zlecenie Zamawiającego; 20) dla zakresu Miasta Leszna: wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych wraz z inspekcją TV wykonanych kanalizacji włącznie, potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do Wykonawcy; 21) dla zakresu MPWiK: wykonania w obecności przedstawiciela MPWiK inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawcę na koszt własny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWiK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi określać spadek podłużny wykonanej kanalizacji. Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz przeprowadzenia na swój koszt ponownej inspekcji TV.). MPWiK wykona inspekcję w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej; 22) zgłoszenie do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych; 23) powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót na ich terenach oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania z nieruchomości prywatnych w zakresie wykraczającym poza przedmiot zamówienia; 24) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania; 25) niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na podstawie której opracowano dokumentacje techniczną, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzeń uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy udziale Zamawiającego; 26) niezwłocznego informowania MPWiK i Miasta Leszna wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy; 27) podania do publicznej wiadomości terminów i zakresów ograniczeń w organizacji ruchu oraz w dostawach mediów, wynikających z realizacji robót; 28) wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych w tym badanie szczelności rurociągu, badanie przydatności wody do spożycia; 29) wykonania w obecności Inspektora Nadzoru i poniesienia kosztów badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, po uprzednim powiadomieniu zarządcy drogi o terminie wykonywania badania; 30) wykonania płukania sieci wodociągowej, po uprzednim poinformowaniu MPWiK; koszt wykonania pierwszego płukania ponosi MPWiK; w przypadku negatywnego wyniku badań przydatności wody do spożycia koszt wykonania kolejnego płukania pokrywa Wykonawca; Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wody płuczącej była mierzona wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWiK); 31) przepompowywania napływających ścieków, w celu zapewnienia stałego prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury; 32) pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób szczelności a także kształtek do tymczasowych przepięć sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury; 33) naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, za które Wykonawca odpowiada; 34) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych węzłów wodociągowych i przekazania ich w dniu odbioru MPWiK; nazwy poszczególnych zdjęć - plików powinny być zgodne z numeracją przyjętą w dokumentacji technicznej, na podstawie której wykonywane były przedmiotowe węzły; 35) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopów i wymiany gruntu; 36) informowania MPWiK o planowanej zmianie Kierownika Budowy, nie później niż 7 dni przed zmianą. MPWiK zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownika Budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót; 37) wykonania dokumentacji powykonawczej; 38) poniesienia wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiału do wykonania obsypki strefy ochronnej rury; 39) dla zakresu MPWiK: poniesienia wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci wod.-kan. przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK; 40) wyniesienie wszystkich urządzeń do nowej rzędnej niwelety drogi, chodnika, ścieżki rowerowej. Z uwagi na powyższe Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do właścicieli sieci gotowości do odbioru robót drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia robót. Wykonawca ponosi koszty wyniesienia oraz usunięcia ewentualnych uszkodzeń infrastruktury; 41) dla zakresu Miasta Leszna: poniesienia wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane elementy należy protokolarnie, w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do właścicieli sieci (jeżeli takie mają wymagania), 42) wykonanie próby wodnej szczelności na wykonanych odcinkach kanalizacji deszczowej i zbiornikach retencyjnych; 43) pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinków sieci; 44) ewentualne inne koszty, które według wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyższą, profesjonalną starannością) trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia; 45) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości i rękojmia nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia awarii, zmiany oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 46) Na czas realizacji Etapu 1 wykonanie tymczasowej drogi łączącej ul. Fabryczną z ul. Magazynową, zlokalizowanej na działkach nr: 27/11, 27/10, 27/9, 27/8 i 28/2, ark. m. 11 zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ. Tymczasowa droga dojazdowa służyć będzie do obsługi komunikacyjnej nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Magazynowej w czasie przebudowy skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Magazynową na rondo. Warunki dla drogi tymczasowej:  konstrukcja drogi tymczasowej: na podbudowie z kamienia łamanego i nawierzchni z destruktu asfaltowego z powierzchniowym utwardzeniem nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Materiały do budowy przedmiotowej drogi: kamień łamany oraz destrukt asfaltowy, zostaną zapewnione przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie załadować i przewieźć materiały z miejsca ich składowania na plac budowy. Miejsce składowania materiałów zlokalizowane jest w granicach miasta Leszna.  szerokość drogi musi wynosić minimum 6 m,  prace związane z budową drogi tymczasowej należy prowadzić w sposób niezakłócający prowadzenie działalności przez firmy zlokalizowane przy ul. Magazynowej,  Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania drogi tymczasowej w stanie umożliwiającym jej prawidłowe użytkowanie,  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lecz nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia realizacji Etapu 1 zamówienia, Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu i porządku; W przypadku nie wykonania tych czynności Zamawiający ma prawo do zlecenia rozbiórki drogi tymczasowej i uporządkowania terenu innemu podmiotowi i obciążenia tymi kosztami Wykonawcy,  w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana będzie droga tymczasowa, lub uszkodzenia lub zniszczenia mienia osób trzecich przez Wykonawcę zobowiązany on będzie do naprawienia szkody w pełnej wysokości;  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków bhp oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów odnośnie porządku i czystości. 13. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego; 2) Usuwanie, w określonym przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości; 3) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektorów Nadzoru nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca; 4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót; 5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie robót. 6) Przestrzegania zasad BHP oraz Planu BIOZ; 7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ; 8) Przygotowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego inspektora nadzoru budowlanego (do podpisu przez Zamawiającego) wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków oraz zgłoszenia do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Dokumenty należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych przed planowanym przekazaniem terenu budowy; 9) Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów przekazanie Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej branży świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełniania wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie; 10) Umożliwienie Inspektorom Nadzoru sprawdzenia każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru; 11) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dostarczenie skutecznego (potwierdzonego przez odpowiedni organ) zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od obowiązujących przepisów); 12) Usuwanie z terenu prowadzonych robót osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania; 13) Przed przystąpieniem do wykonywania prac bitumicznych Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru branży drogowej do akceptacji receptury, na bazie których będą wytwarzane mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone do wbudowania; 14) Do budowy nowej nawierzchni będzie można przystąpić po dokonaniu odbiorów wybudowanych nowych urządzeń infrastruktury podziemnej; 15) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru danej branży; 16) Wykonanie na polecenie Inspektorów Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego; 17) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd rocznie). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie; 18) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego; 19) Na polecenie Zamawiającego udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom w celu wykonania przez nich robót (np. wycinki drzew, nasadzeń drzew i krzewów); 20) Bieżące utrzymanie czystości na terenie budowy; 21) Dokonywanie na bieżąco zapisów w dzienniku budowy. 14. W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. b) SIWZ upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 15. Szczegółowe warunki rozliczania i odbioru robót zostały opisane w projektach umowy, stanowiących Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ. 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania Wykonawcy zaliczki. 17. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca. 18. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: W zakresie zlecanym przez Miasto Leszno:  roboty przygotowawcze,  roboty rozbiórkowe i ziemne,  roboty branży drogowej,  roboty branży sanitarnej,  roboty branży elektrycznej,  roboty branży teletechnicznej,  roboty branży gazowej,  roboty związane z budową i montażem elementów małej architektury,  roboty związane z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W zakresie zlecanym przez MPWiK:  roboty przygotowawcze,  roboty rozbiórkowe i ziemne,  roboty branży sanitarnej, Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy. 19. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w ust. 18 powyżej czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie załącznik do umowy. 20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. prace - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 21. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 19 i ust. 20 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 22. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony www.bip.leszno.pl 23. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionej poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów: 1) Umowa, 2) SIWZ, 3) Projekt budowalny pełno-branżowy, 4) Projekty wykonawcze, 5) STWiORB, 6) Przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM „Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” Nie otwierać przed dniem 25 sierpnia 2020 r. godz. 10:30” wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18. UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na Ofertę składają się: a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wraz z Ofertą powinny być złożone: a) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 SIWZ (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ), b) dowód wniesienia wadium, c) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 SIWZ). UWAGA! Zamawiający informuje, iż nie należy załączać do Oferty dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 SIWZ. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą składane dopiero, na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 3. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 4. W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w postępowaniu. 5.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach