Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą

Powiat Gorzowski ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Józefa Pankiewicza
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7330400, 95 7330438 , fax. 95 7330401
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gorzowski
  ul. Józefa Pankiewicza 5-7
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7330400, 95 7330438, fax. 95 7330401
  REGON: 21096731400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa ulicy Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą Droga zostanie przebudowana na odcinku o długości 557 mb. W ramach robót drogowych na odcinku 544 mb wykonana zostanie nowa podbudowa i nawierzchnia bitumiczna jezdni o szerokości 6,0 m oraz na odcinku 557 mb obustronne chodniki o szerokości 2,00 m – 2,50 m z miejscowymi zwężeniami do 1,4 m. Po lewej stronie chodnik będzie przeznaczony do ruchu pieszego z dopuszczeniem jazdy rowerami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wielkość 60.000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach