Przetargi.pl
Przebudowa ulic w mieście

Gmina Miasto Lipno ogłasza przetarg

 • Adres: 87-600 Lipno, pl. Dekerta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (054) 288 42 11 , fax. (054) 288 42 65
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lipno
  pl. Dekerta 8
  87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (054) 288 42 11, fax. (054) 288 42 65
  REGON: 52516800000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulic w mieście
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania przetargowego jest realizacja zadania „Przebudowa ulic w mieście” Zakres rzeczowy poszczególnych prac przedstawia się następująco: - ul. Ptasia Długość – 68 mb Szerokość – 5,5 m Powierzchnia – 374 m2 Regulacja urządzeń obcych – 2 szt. - ul. Skalna Długość – 73 mb, Szerokość – 5,0 m Powierzchnia 370 m2 Długość krawężnika wtopionego – 149 mb Regulacja urządzeń obcych – 3 szt. Zakres prac dotyczący przebudowy ulic w mieście obejmuje głównie wymianę nawierzchni ulic na kostkę brukową o grubości 8 cm. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pozostałe dokumenty i oświadczenia: III.7.1. Kosztorysy ofertowe, kalkulacje cenowe ( jeżeli występują ), III.7.2. Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec wszystkich dokumentów). III.7.3. Oświadczenie Wykonawcy jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców) - załącznik do SIWZ 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. III są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4. Wszystkie dokumenty oferty muszą być sporządzone w języku polskim. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach