Przetargi.pl
Przebudowa ulic Świerkowej i Lipowej w Lipsku

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 27-300 Lipsko, ul. 1-go Maja 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3780048 , fax. 048 3780048
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy
  ul. 1-go Maja 2 2
  27-300 Lipsko, woj. mazowieckie
  tel. 048 3780048, fax. 048 3780048
  REGON: 00052767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipsko.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulic Świerkowej i Lipowej w Lipsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Świerkowej i Lipowej w Lipsku o długości 272,5 m Zakres robót obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - oznakowanie robót - rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych - 354,82 m2 - rozbranie nawierzchni z kostki brukowej na wjazdach i chodnikach - 55 m2 - rozebranie zjazdów i chodników z płyt betonowych - 7,5 m2 - rozebranie krawężników betonowych - 579 m 2) Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm - 579 m 3) Podbudowy - korytowanie gł. 10-12 cm na poszerzeniach wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża - 351,82 m2 - podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach dolna w-wa gr. 15 cm - 351,82 m2 - podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach górna w-wa gr. 8 cm - 351,82 m2 4) Nawierzchnię bitumiczną - w-wa ścieralana wraz z wyrównawczą o gr. min. 4,5 cm - 300,32 Mg 5) Roboty wykończeniowe i towarzyszące - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem - szt. 15 - regulacja wysokościowa drobnych urządzeń uzbrojenia podziemnego - szt. 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipsko.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach