Przetargi.pl
Przebudowa ulic: Słonecznej, Skarpowej i Leśnej w miejscowości Przywidz

Gmina Przywidz ogłasza przetarg

 • Adres: 83-047 Przywidz, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 825 146 , fax. 586 825 225
 • Data zamieszczenia: 2020-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przywidz
  ul. Gdańska 7
  83-047 Przywidz, woj. pomorskie
  tel. 586 825 146, fax. 586 825 225
  REGON: 19167499000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przywidz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulic: Słonecznej, Skarpowej i Leśnej w miejscowości Przywidz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ulic: Słonecznej, Skarpowej i Leśnej w miejscowości Przywidz Zakłada się wykonanie nawierzchni KR1. Warstwę ścieralną stanowi kostka betonowa 10/20 gr.8cm szara. Zastosowano odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano chodniki szerokości 2m. Wzmocnienie podłoża gruntowego stanowi stabilizacja kruszywa cementem. Podbudowę zasadniczą stanowi kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie. 1. Zakres prac obejmować będzie: Dla rozwiązania projektowanych ulic przyjęto następujące parametry techniczne: Ul. Słoneczna 0+000 – 0+258,39 - Klasa drogi L 1/2 - Szerokość jezdni 5,5m - Chodniki obustronne 2m - Odwodnienie do kanalizacji deszczowej - Zjazdy indywidualne szerokości 3m (skosy 1,5m/1,5m) - Prędkość projektowa 30km/h Ul. Skarpowa odc. 1 0+000 – 0+013,05 Klasa drogi L 1/2 Szerokość jezdni 6m Chodnik jednostronny 2m Odwodnienie do rowu drogowego Prędkość projektowa 30km/h Pobocze jednostronne 0,75m Ul. Skarpowa odc. 2 0+000 – 0+134,47 - Klasa drogi L 1/2 Szerokość jezdni 5m Odwodnienie do kanalizacji deszczowej Zjazdy indywidualne szerokości 3m (skosy 1,5m/1,5m) Prędkość projektowa 30km/h Pobocze jednostronne 0,75m - Klasa drogi L 1/2 Szerokość jezdni 5m Odwodnienie do kanalizacji deszczowej oraz na tereny zielone Zjazdy indywidualne szerokości 3m (skosy 1,5m/1,5m) Prędkość projektowa 30km/h Pobocze jednostronne 0,75m -Klasa drogi L 1/2 Szerokość jezdni 5m Odwodnienie na tereny zielone Zjazdy indywidualne szerokości 3m (skosy 1,5m/1,5m) Prędkość projektowa 30km/h Pobocze jednostronne 0,75m(2m) - Klasa drogi L 1/2 Szerokość jezdni 5,2m Odwodnienie do kanalizacji deszczowej Zjazdy indywidualne szerokości 3m (skosy 1,5m/1,5m) Prędkość projektowa 30km/h Pobocze jednostronne 0,75m(2m) Chodniki obustronne 2m 2. 1) roboty przygotowawcze – wytyczenie trasy oraz usunięcie drzew 2) roboty ziemne – wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 3) wykonanie nasypów 4) wykonanie podbudowy, 5) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 6) roboty wykończeniowe 7) wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 8) opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej. 3. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty: 1) dokumentacja projektowa, składająca się z: a) projektu wykonawczego/projekt techniczny b) przedmiaru robót, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB).   UWAGA: Załączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Został przekazany dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu ofertowego. Za ustalenie dokładnej ilości robót, materiałów i urządzeń oraz innych prac niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wartość przedmiotu zamówienia należy określić na podstawie SIWZ, projektu budowlano wykonawczego, STWIORB oraz innych danych np. uzyskanych w czasie wizji lokalnej w terenie. 4. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako Kod CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233220-7Roboty w zakresie nawierzchni dróg 34990000-3 Sprzęt kontrolny,bezpieczeństwa,sygnalizacyjny i oswitleniowy 34992300-0 Znaki uliczne 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad,dróg 5. Przekazanie terenu (placu) budowy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy w postaci elektronicznej, zapisany w formacie ATH (forma edytowalna). Zakończenie prac do dnia 20 listopada 2020 roku. Za termin zakończenia prac, uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Zmiana umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia jest możliwa wyłącznie w przypadkach i okolicznościach określonych w § 18 umowy. 6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót lub zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadać produkty użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne . Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. 7. Materiały, które dostarcza Wykonawca muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom określonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 8. Na każde żądanie inspektora nadzoru, projektanta, lub w przypadkach i zakresie określonym w dokumentacji, o której mowa w pkt 7 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest okazać, lub dostarczyć na własny koszt, w stosunku do wskazanych materiałów: • próbki, • certyfikat zgodności z odpowiednią normą, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty, • karty katalogowe. 9. W przypadku kiedy dostarczone próbki i inne dokumenty określone w pkt 8 nie będą zgodne z dokumentacją określoną w pkt 7 lub nie zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru lub projektanta, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt, kolejne próbki, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez inspektora nadzoru i projektanta. 10. Jeżeli wykonane elementy robót będą odbiegały jakością od zaakceptowanych próbek, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i żądać ponownego wykonania zakwestionowanych elementów robót. 11. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłocznie usunięcie z terenu budowy materiałów, nie spełniających wymagań określonych w niniejszym ustępie. Roboty wykonane z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru będą wykonane na własne ryzyko Wykonawcy. 12. Wykonawca po ukończeniu robót zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej, z dokumentem potwierdzającym jej złożenie w ZUD w Pruszczu Gdańskim. 13. Warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia prac: 1) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 2) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy niezbędny do realizacji zamówienia. 3) Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: • dozór budowy, • zagospodarowanie placu budowy, • utrudnienia związane z realizacją zadania. 4) Roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz obowiązującymi warunkami technicznymi odbioru robót z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa użytkowników. 5) Należy przewidzieć konieczność wykonywania prac w systemie zmianowym oraz w dni wolne od pracy. 6) Należy zapewnić stały nadzór robót. 7) W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 8) Wykonawca zobowiązany jest: • odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich oraz zapewnić oznakowanie, • zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem, • po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego, • zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstałego podczas wykonywania robót, • prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ oraz utrzymać plac budowy w należytym porządku, • zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym, • zorganizować czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 9) Koszty wynikające z realizacji powyższych zobowiązań Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie. 10) Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego. 14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wykonującym prace oraz innym osobom przebywającym w rejonie prowadzonych prac, w szczególności poprzez: • egzekwowanie przestrzegania podstawowych zasad BHP, • egzekwowanie przestrzegania instrukcji prowadzenia niezbędnych robót i czynności zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 8 do SIWZ), • egzekwowanie przestrzegania planu BIOZ, • zapoznanie pracowników z zakresem prac, • posługiwanie się sprawnym sprzętem ochronnym dopuszczonym do użytkowania. 15. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy. 18. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy. 19. Zamawiający stosownie do art. 93 ust. 1a przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku braku środków, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia 20. Gwarancja – warunki gwarancji zostały określone w § 10 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres minimum 36 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego. 20. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót budowlanych, celem zapoznania się z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawcy winni skontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego Dariuszem Czaińskim, e-mail: zastepca@przywidz.pl 21. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę nie mniejszą niż 1.500 000,00 zł. 22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 23. Zamawiający, w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. 24. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy: 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp : a) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny zanonimizowany Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będzie wykonywać w ramach umowy o pracę, który stanowić będzie załącznik do umowy; b) usługi objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”; c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani na Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.); d) W celu weryfikacji, czy osoby wskazane w Wykazie Pracowników są zatrudnione na umowę o pracę Zamawiający przewiduje możliwość zwrócenia się z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. 2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczność zgodności w Wykazem Pracowników, o którym mowa w pkt. 1) lit b powyżej. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudnienia na podstawie umowę o pracę O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 25. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych w ust. 13 SIWZ powyżej, 2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia na umowę o pracę lub za każdy stwierdzony przypadek nie utrzymania ciągłości zatrudnienia na umowę o pracę.. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 17 powyżej czynności. 26. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 27. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 28. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 lit. c SIWZ. 29. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania i zaniechania. 30. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu „Oferta” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, przed rozpoczęciem robót przez podwykonawcę, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 26. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. V powyżej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 pkt.1) i 2) poniżej wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przywidz jest Małgorzata Kozubal, kontakt: e-mail: iod@locuslege.pl, tel. 794 403 877. c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. nazwą “Budowa oczyszczalni ścieków 5200 RLM dla Aglomeracji Przywidz – dokończenie realizacji, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843.), zwana dalej „ustawą Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W związku z powyższym Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie we wzorze oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 65 8335 0003 0112 3712 2000 0002 z adnotacją: „Wadium – Przebudowa ulic: Słonecznej, Skarpowej i Leśnej w miejscowości Przywidz ”. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 5. Wadium w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2 – 5 powyżej należy dołączyć w oryginale do oferty, złożyć w sekretariacie Urzedu lub przesłanie na adres: Urząd Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz. 6. Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2 – 5 powyżej będzie skuteczne z chwilą, gdy Zamawiający otrzyma stosowny dokument. 7. Gwarancje lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 – 5 powyżej, muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), 2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczą, 3) kwotę, 4) termin ważności. 8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 – 5 powyżej, musi wynikać bezwarunkowe, bez pośrednictwa banku lub innej instytucji, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa. 11. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach