Przetargi.pl
Przebudowa ul. Starościńskiej na odcinku od ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Szkolnej w Łodzi - budowa chodnika w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 90-447 Łódź, Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77
 • Data zamieszczenia: 2019-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
  Piotrkowska 175
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77
  REGON: 36442956300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Starościńskiej na odcinku od ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Szkolnej w Łodzi - budowa chodnika w formule „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pod nazwą: „Przebudowa ul. Starościńskiej na odcinku od ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Szkolnej w Łodzi - budowa chodnika w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania należy wybudować chodnik po zachodniej stronie pasa drogowego. Z uwagi na zapotrzebowanie na miejsca postojowe (rejon szpitala) wskazane jest wykonanie miejsc postojowych. Długość pasa pobocza objęta niniejszym zadaniem wynosi około 100m a szerokość około 5,5m. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany : sporządzić kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą wraz z niezbędnymi warunkami, decyzjami, uzgodnieniami oraz pozwoleniami. Niezbędne będzie pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych umożliwiających realizację zadania, zapewnić obsługę geodezyjną na czas budowy, wykonać roboty budowlane na podstawie uzgodnionych projektów budowlano-wykonawczych, wykonać docelowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, sporządzić dokumentację powykonawczą na bazie dokumentacji projektowej. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanych elementów drogowych z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektów usunięcia kolizji i przebudowy kolidującego uzbrojenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacja dotycząca wadium znajduje się w pkt. 9 - Tom I SIWZ Wysokość wadium ustala się w następującej kwocie: 1.700,00 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach