Przetargi.pl
„Przebudowa ul. Podwale” w Krośnie

Gmina Miasto Krosno ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, Lwowska 28a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Krosno
  Lwowska 28a
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  REGON: 370440809
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa ul. Podwale” w Krośnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: - Roboty pomiarowe - inwentaryzacja powykonawcza – 1 kpl.,- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III – 4,8 m3,- Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej – 295 m,- Obrzeża trawnikowe 6x20, 8x20·cm na podsypce piaskowej - rozebranie, wywóz utylizacja - 19 m,- Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych, mechanicznie m3 12,56- Rozebranie nawierzchni chodników, chodniki z kostki brukowej betonowej, układanie na palety, wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 10 km m2 736- Wywóz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3 25,835- Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwożeniem ścinki w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Krosna z rozładunkiem, głębokość frezowania średnio 6 cm – 649 m2,- Rozebranie nawierzchni bitumicznej, mechanicznie, średnia grubość do 5 cm, wywóz, utylizacja – 310 m2,- Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość do 10 cm, mechanicznie, wywóz i utylizacja - 206 m2,- Rozebranie elementów stalowych, barierki U12b - 55 mb,- Profilowanie i zagęszczenie podłoża – 1419 m2,- Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), klińcem, warstwa po zagęszczeniu średnia grubość 10 cm – 32 m3,- Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30'cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa, ława obj. 0,072 m3/mb. – 343 m,- Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV - 343 m,- Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka grysowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara – 320 m2,- Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara, wydzielenie miejsc postojowych kostka czerwona – 506 m2,- Montaż elementów stalowych, barierki U12b - ponowne wbudowanie - 51 mb,- Ściek korytkowy z dwóch rzędów kostek na podbudowie betonowej, obj. betonu 0,02 m3/mb - 110 mb,- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki teletechniczne – 1 szt.,- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe oraz studnie ściekowe uliczne – 3 szt.,- Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe - przestawienie wraz z podłączeniem – 4 szt.,- Wykonanie studni rewizyjnej średnicy 500 mm z włazem D400 - 1 szt.,- Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu – 330 m2,- Skropienie nawierzchni asfaltem - 330 m2,- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t – 621 m2.W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do wykonania:a) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami,b) uporządkowania terenu po zakończeniu robót.Zadanie podlega rozliczeniu kosztorysowemu i rozliczenie robót nastąpi według faktycznej ilości wykonania. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej.Zamawiający informuje, że posiadane przez osobę, o której mowa w pkt 8.4. SWZ uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) oraz z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.Zamawiający dopuszcza możliwość uznania uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie budownictwa, geodezji i kartografii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1646).Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach