Przetargi.pl
Przebudowa ul Kolejowej i Jagiellońskie w Jastrowiu

Gmina i Miasto Jastrowie ogłasza przetarg

 • Adres: 64915 Jastrowie, ul. Żymierskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 662 211, , fax. 672 662 342
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Jastrowie
  ul. Żymierskiego 79
  64915 Jastrowie, woj. wielkopolskie
  tel. 672 662 211, , fax. 672 662 342
  REGON: 57079135900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul Kolejowej i Jagiellońskie w Jastrowiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przebudowa ul. Kolejowej i Jagiellońskie w Jastrowiu zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacja techniczną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: oświadczenia zgodnie ze SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach