Przetargi.pl
Przebudowa ul. Długiej w Staniszczach Wielkich

Gmina Kolonowskie ogłasza przetarg

 • Adres: 47110 Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 611 140 , fax. 077 4611140, 4611200
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kolonowskie
  ul. ks. Czerwionki 39
  47110 Kolonowskie, woj. opolskie
  tel. 774 611 140, fax. 077 4611140, 4611200
  REGON: 52799000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolonowskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Długiej w Staniszczach Wielkich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ul. Długiej w Staniszczach Wielkich. Zakres robót obejmuje między innymi: - Przebudowę drogi, - budowę odwodnienia, - Remont istniejącego odwodnienia. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiary robót – zał. nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Tak Informacja na temat wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do 09 stycznia 2018 roku do godz. 10:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kolonowskie 31 8909 1016 2001 0005 9864 0004 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Oryginał wadium wniesionego w formie podanej w pkt. b, c, d, e winno być złożone w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie (I piętro) lub dołączone do oferty jako odrębny dokument niezłączony z ofertą w sposób trwały, a kopię tego dokumenty załączyć do oferty. Kopia wniesienia wadium w formie przelewu bankowego winna być również załączona do oferty. 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8 lit. a niniejszego rozdziału SIWZ. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzyma wadium: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o których mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty - zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ; 3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ; 4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 5) Pisemne zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy), 6) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót - Dodatkowo wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w terminie do dnia podpisania umowy kosztorysy ofertowe które będą zawierały ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów robót, wartość całkowitą robót, zestawienie robocizny, materiałów i prac sprzętu, narzuty oraz tabelę elementów scalonych dla całości kosztorysu (uwzględniającą wszystkie branże i działy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach