Przetargi.pl
Przebudowa ul. Dębowej w Pawłowicach

Gmina Tarczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 05-555 Tarczyn, ul. Juliana Stępkowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7157900, 7157938 , fax. 227 278 191
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarczyn
  ul. Juliana Stępkowskiego 17
  05-555 Tarczyn, woj. mazowieckie
  tel. 22 7157900, 7157938, fax. 227 278 191
  REGON: 55051600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Dębowej w Pawłowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przebudowy ul. Dębowej w Pawłowicach na odcinku ok. 380 m. Zakres przedmiotu zamówienia zawiera w szczególności: 1) geodezyjne wyznaczenie granic pasa drogowego, 2) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, 3) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 4) wykonanie poboczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz oferty – załącznik numer 1 do siwz, 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy, 3) informację, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (art. 91 ust. 3a Pzp) – jeśli dotyczy, 4) informację o podwykonawcach (załącznik nr 7) – jeśli dotyczy, 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania zasobów – jeśli dotyczy, 6) informację o podmiocie wspólnym (załącznik nr 4) – jeśli dotyczy. 7) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach