Przetargi.pl
Przebudowa trzech dróg leśnych i składnicy drewna na terenie Nadleśnictwa Ujsoły

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły ogłasza przetarg

 • Adres: 34-371 Ujsoły, ul. Św. Huberta
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 647 352 , fax. 338 647 580
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły
  ul. Św. Huberta 2
  34-371 Ujsoły, woj. śląskie
  tel. 338 647 352, fax. 338 647 580
  REGON: 71001978000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.lasy.gov.pl/ujsoly
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa trzech dróg leśnych i składnicy drewna na terenie Nadleśnictwa Ujsoły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie trzech dróg leśnych oraz składnicy drewna na terenie Nadleśnictwa Ujsoły zgodnie z Dokumentacją projektową, w tym: Projektami budowlanymi, STWiOR oraz Przedmiarami robót w zakresie umożliwiającym osiągnięcie założonych celów, tj. eksploatacji dróg leśnych oraz składnicy drewna zgodnie z ich przeznaczeniem. Roboty budowlane objęte dokumentacją techniczną nie wymagają decyzji pozwolenia budowlanego. 2. Przedmiotem zamówienia podzielony jest na cztery części – zadania: 2.1. Część 1 zamówienia – Przebudowa drogi leśnej „Dylówka” w Soblówce w leśnictwie Morgi Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała przebudowę odcinka drogi o długości 870 mb i szer. 2,70 m. 2.2. Część 2 zamówienia – Przebudowa drogi leśnej nr 32 w Glince w leśnictwie Glinka Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała przebudowę drogi na odcinku 0+025-0+145 oraz drogi bocznej w km 0+072 na odcinku 20,0m, przebudowę istniejących rowów oraz przepustu w km 0+072. Całkowita długość odcinka do przebudowy to 120,00 b. 2.3. Część 3 zamówienia – Przebudowa drogi leśnej nr 36 w Soblówce w leśnictwie Cicha Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała przebudowę odcinka drogi o długości 1 551 mb i szer. 2,70 m. 2.4. Część 4 zamówienia - Przebudowa składnicy drewna w leśnictwie Bendoszka Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała przebudowę składnicy drewna o wymiarach 21,0 m x 30,0 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości odpowiednio dla części zamówienia: Część 1 zamówienia – Przebudowa drogi leśnej „Dylówka” w Soblówce w leśnictwie Morgi - 14 000,00 złotych, Część 2 zamówienia – Przebudowa drogi leśnej nr 32 w Glince w leśnictwie Glinka - 6 000,00 złotych, Część 3 zamówienia – Przebudowa drogi leśnej nr 36 w Soblówce w leśnictwie Cicha - 24 000,00 złotych, Część 4 zamówienia – Przebudowa składnicy drewna w leśnictwie Bendoszka - 2 500,00 złotych, 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Termin i sposób wniesienia wadium. 3.1. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy PGL LP Nadleśnictwa Ujsoły – Bank Spółdzielczy w Rajczy Oddział w Ujsołach Numer konta: 93 8125 1018 0000 0101 2000 0020 3.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć w oryginale w Kasie PGL LP Nadleśnictwa Ujsoły, 34-371 UJSOŁY ul. św. Huberta 2 woj. śląskie. 3.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: 3.3.1. wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. 3.3.2. wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Kasie PGL LP Nadleśnictwa Ujsoły, 34-371 UJSOŁY, ul. św. Huberta 2 woj. śląskie. 4. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz. 4.1. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, określone: 4.1.1. w art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4.1.2. w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4.2. Wadium w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 pkt. 2 – 5 Prawa zamówień publicznych musi być wystawione na PGL LP Nadleśnictwo Ujsoły. 4.3. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności jak również od przedłożenia jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji. 5. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach