Przetargi.pl
Przebudowa strefy wejścia głównego do budynku Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-527 Olsztyn, Partyzantów 85
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 541 21 90
 • Data zamieszczenia: 2022-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna w Olsztynie
  Partyzantów 85
  10-527 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 541 21 90
  REGON: 001325595
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa strefy wejścia głównego do budynku Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa strefy wejścia głównego do budynku Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej rozdział II i stanowi załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ lub Specyfikacją).Zamówienie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj.3. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub/i podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 6, określone w Opisie przedmiotu zamówienia. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi, Wykonawca będzie zobowiązany zatrudnić na czas realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 6, zwane dalej pracownikami, na podstawie umowy o pracę pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.4. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia:1) prace ogólnobudowlane, prace montażowe, prace porządkowe – sprzątanie terenu, przygotowanie terenu oraz pozostałe roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne,2) operatorzy maszyn sprzętu i urządzeń (obsługa sprzętu, maszyn i urządzeń), obejmujące cały zakres rzeczowy zamówienia wskazany w SWZ, dokumentacji technicznej oraz niniejszej umowie – których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył oświadczenie, iż osoby skierowane do realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 3, są zatrudnione na umowę o pracę. Oświadczenie powinno być złożone najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i powinno zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj zawartej umowy o pracę, okres zatrudnienia, stanowisko i zakres obowiązków pracownika, dla każdej osoby skierowanej do realizacji zamówienia. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia może żądać kopii umów o pracę i/lub innych dokumentów, o których mowa w art. 438 ust. 2 ustawy, z których jednoznacznie będzie wynikać, iż skierowane do realizacji zamówienia osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentów, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SWZ wzorze umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną. 7. Powyższe wymogi dotyczą również podwykonawców i dalszych podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach