Przetargi.pl
Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku - Etap II-budynek zaplecza stadionu.

Gmina Barlinek ogłasza przetarg

 • Adres: 74-320 Barlinek, ul. Niepodległości
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7462450 w. 16 , fax. 957 461 704
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barlinek
  ul. Niepodległości 20
  74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 7462450 w. 16, fax. 957 461 704
  REGON: 52837900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip. barlinek.pl/?id=12093

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku - Etap II-budynek zaplecza stadionu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę stadionu miejskiego w Barlinku-Etap-II- budowa zaplecza stadionu w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, to jest m.in.: 1) częściową rozbiórkę zaplecza sportowo-administracyjnego stadionu miejskiego w Barlinku; 2) budowę nowego obiektu w części wyburzonej części oraz budowę z przebudową istniejącego zaplecza socjalnego mieszącego się w części dwukondygnacyjnego obecnego budynku o powierzchni zabudowy 530,4 m2 i powierzchni użytkowej 718,29 m2; 3) budowę wewnętrznej instalacji: wodociągowej, sanitarnej, gazowej, centralnego ogrzewania. kanalizacji deszczowej oraz wentylacji mechanicznej i elektrycznej w części nowo projektowanej i części podlegającej przebudowie; 4) budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; 5) przebudowę zewnętrznej instalacji elektrycznej; 6) budowę instalacji odgromowej; 7) włączenie nowo wybudowanych instalacji wewnętrznych do istniejących sieci zewnętrznych; 8) zagospodarowanie terenu (m. in. wykonanie: ogrodzenia, przebudowa miejsc postojowych, nawierzchni utwardzonych i posadzek w sąsiedztwie budynku, nasadzeń). 2. Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje m.in.: 1) wykonanie pomiarów geodezyjnych; 2) wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntu dla budynku; 3) zabezpieczenie robót; 4) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej; 5) wykonanie badań i sprawdzeń, w tym laboratoryjnych wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych; 6) pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy; 7) pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy; 8) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; 9) wykonanie badań elektrycznych, kominiarskich, wody, prób szczelności instalacji i uruchomienia kotłowni, odbiory zewnętrzne instalacji i zagospodarowania terenu; 10) zagospodarowanie we własnym zakresie lub utylizację powstałego w wyniku prowadzonych robót rozbiórkowych materiału budowlanego i ziemi; 11) wykonanie badań i sprawdzeń niezbędnych do uzyskania Decyzjo pozwolenia na użytkowanie. 3. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia określają: 1) projekty budowlane - załączniki nr 10- 14 do SIWZ; 2) przedmiary - załącznik nr 15 do SIWZ; 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 16 do SIWZ. 4. Zamawiający przy określaniu przedmiotu zamówienia dokonał następujących uszczegółowień w stosunku do dokumentacji projektowej: Wykonawca przez okres trwania robót budowlanych dokona zabezpieczenia możliwości bezpiecznego korzystania z boiska sportowego, trybun i kortów tenisowych w uzgodnieniu z Zarządcą terenu działającego w imieniu Zamawiającego tj. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4. Wykonawca ma obowiązek na czas budowy zabezpieczyć dostawę energii elektrycznej do w/w obiektów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na zasadach określonych w SIWZ. Wadium musi być złożone przed terminem składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ ze wskazaniem: a) ceny ofertowej brutto obliczonej w sposób określony w rozdziale XVIII SIWZ, b) terminu realizacji przedmiotu umowy (nie później niż 15 października 2020 r. włącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie c) oferowanej długości gwarancji (nie mniej niż 48 i nie więcej niż 60 miesięcy). 2. Oświadczenia wymienione w rozdziale XIII pkt ppkt 1- 4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ); 3. Inne wymagane dokumenty: a) kosztorys ofertowy wg załącznika nr 15 do SIWZ, b) pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy; c) potwierdzenie wniesienia wadium - zgodnie z rozdziałem IX punkt 6 niniejszej SIWZ. d) wykaz podwykonawców załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach