Przetargi.pl
Przebudowa skrzyżowania ul. Walecznych - Mączna - Pszenna w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 71-682 Szczecin, ul. Golisza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 221 261 , fax. 914 221 258
 • Data zamieszczenia: 2021-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  ul. Golisza 10
  71-682 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 221 261, fax. 914 221 258
  REGON: 81193143000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa skrzyżowania ul. Walecznych - Mączna - Pszenna w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Walecznych – Mączna – Pszenna w Szczecinie”. Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Walecznych – Mączna – Pszenna w Szczecinie”, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową wykonaną przez: 1) Biuro Inżynierskie DAMART Kraśniański i wspólnicy Sp.J 2) Szczecinka Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 3. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej. 4. Szczegółowy zakres zamówienia został określony we wzorze umowy - Załącznik nr 4 do siwz oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 5 do siwz. 5. Realizację przedmiot zamówienia i roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w siwz wraz z załącznikami, a w szczególności z warunkami przedstawionymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz. 6. Warunki wynagrodzenia i warunki płatności określone zostały we wzorze umowy Załącznik nr 4 do siwz. 7. Za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe. 8. Podane w dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiarze robót i w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne są jedynie przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z materiałami/produktami/urządzeniami równoważnymi. W przypadku zaoferowania materiałów/produktów/urządzeń równoważnych Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie złożyć opis materiałów/produktów równoważnych, o którym mowa w rozdziale V pkt 5 ppkt 3 siwz, zawierający co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do siwz. W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne” 9. Warunki zatrudnienia. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wszystkie roboty budowlane związane z wykonywaniem wszystkich robót wymienionych w TER, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 10. Podstawa prawno-techniczna wykonania zamówienia:  Decyzja nr 8/2019 z dnia 28.06.2019r.  Zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia WUiAB-I.6743.226.2019.BA z dnia 16.12.2019r. 11. Sposób rozliczania z Zamawiającym 1) Za prace związane z zagospodarowaniem terenu, z zielenią, branżą drogową, elektryczną, teletechniczną, oświetlenie uliczne, organizację ruchu, (Załącznik 1 część I) - „Nabywca: Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10”. „Płatnik: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. S. Klonowica 5, 71 – 241 Szczecin” 2) Za prace związane z przebudową sieci wodociągowej oraz renowacją kanalizacji sanitarnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, NIP 851-26-24-854. 3) Za prace związane z przebudową sieci kanalizacji deszczowej Gmina Miasto Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10”. 4) Za prace związane z budową ciepłociągu i kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ciepłociągu Szczecińską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4; 70-653 Szczecin NIP 851-010-94-44
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach