Przetargi.pl
Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj "-V

GMINA MICHAŁOWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 05-816 Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 350 91 91
 • Data zamieszczenia: 2022-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MICHAŁOWICE
  Aleja Powstańców Warszawy 1
  05-816 Reguły, woj. mazowieckie
  tel. 22 350 91 91
  REGON: 013269290
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj "-V
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego skateparku położonego na działce o nr ew. 495/2 obr. 0005, Michałowice Osiedle w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 2. Zakres inwestycji obejmuje:1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przebudowy istniejącego skateparku w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni wraz z podbudową, demontażem istniejących urządzeń terenowych skateparku oraz wykonaniem nawierzchni i obiektów terenowych – przeszkód skateparku w technologii betonowej monolitycznej (płyty, ściany, obiekty terenowe/przeszkody)w tym:2) Opracowanie Projektu wykonawczego (w tym zagospodarowania terenu) oraz o ile zajdzie taka konieczność wykonanie projektu usunięcia ewentualnych kolizji uzbrojenia podziemnego,3) Opracowanie Przedmiarów i kosztorysów robót budowlanych,4) Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWOiR).a) Wszystkie powyższe opracowania należy złożyć w 3 egz., przy czym dokumentację w formie elektronicznej należy przekazać w formatach danych, o których mowa w załącznikach nr 2 i 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), dodatkowo kosztorys inwestorski powinien zostać przekazany w postaci pliku, który zostanie odczytany przez program NORMA (.ath) w wersji powszechnie używanej. 5) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej-wykonawczej,6) Wykonanie na podstawie ww. dokumentów robót budowlanych polegających na przebudowie skateparku,7) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, prób i sprawdzeń, karty gwarancyjne, świadectwa jakości, instrukcje użytkowania i konserwacji itp.) – 2 komplety. 3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją:1) Programem funkcjonalno-użytkowym,2) Projektem przebudowy skateparku – materiałami do zgłoszenia prac budowlanych stanowiącym załącznik do zgłoszenia w Starostwie Pruszkowskim z dnia 04.11.2021 r. 4. Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany z udziałem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 293 376,00 zł brutto w ramach programu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.5. Istniejące wyposażenie skateparku stanowią systemowe sportowe urządzenia terenowe o konstrukcji drewnianej (sklejkowo-kompozytowej): Murek / podest, Grindbox, Rail prosty [1], Quarter 1, Fun Box, Quarter 2, Rail prosty [2] ponadto: słupki z łańcuchami.6. Powyższe elementy stanowią własność Zamawiającego i zostaną zdemontowane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac.7. Nawierzchnia placu o powierzchni 553,65m2 jest wykonana z asfaltu z obrzeżem betonowym. Wykonawca zobowiązany jest usunąć nawierzchnię wraz z podbudową do głębokości 1,0 m.8. Projektowane wyposażenie skateparku ma stanowić sportowe obiekty terenowe (przeszkody) takie jak: Mini Rampa, Rail prosty, Walk-Box, Quarter 1, Fun Box, Quarter 2, murek, pochylnia.9. Dobór obiektów terenowych (przeszkód) skateparku i ich rozmieszczenie należy wykonać z zachowaniem stref bezpieczeństwa oraz zgodne z aktualnie obowiązującą normą w tym zakresie: PN-EN 14974:2019:07 zastępującą wycofaną normę: PN-EN 14974+A1:2010. Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego – wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Po zakończeniu robót skatepark (obiekty terenowe i nawierzchnia) musi uzyskać potwierdzenie kontroli bezpieczeństwa produktu wydane przez niezależną jednostkę badawczą posiadająca akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.10. Nawierzchnię skateparku w istniejącym obrysie należy wykonać jako posadzkę przemysłową, a obiekty terenowe (przeszkody) monolitycznie metodą natryskową, o rozmiarach i kształcie jak wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu. Obiekty terenowe (przeszkody) skateparku o większych gabarytach należy wykonać na zasadzie szalunku traconego (wypełnieniem, stosownie do przeszkody, profilowanym styropianem – minimum EPS 200). Wszystkie elementy łukowe należy wykonać w technologii torkretowania na mokro. Wszystkie wzorniki, szalunki do elementów łukowych oraz ściągaczki muszą być wykonane na maszynach CNC w celu uzyskania jak najmniejszych odchyleń od docelowych gabarytów i założonej geometrii obiektów terenowych (przeszkód) skateparku.11. Zamawiający nie dopuszcza montażu urządzeń w technologii prefabrykowanej.12. Ostateczne parametry oraz rozmieszczenie elementów skateparku zostaną dobrane przez projektanta na etapie projektu wykonawczego i uzgodnione z Zamawiającym. Przebudowę skateparku należy dowiązać się do istniejącego zagospodarowania terenu oraz unikać kolizji z istniejąca infrastrukturą.13. Należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na istniejącą zieleń w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych prac oraz potencjalne, niezinwentaryzowanie ani nie wykazane na aktualnej mapie do celów projektowych elementy infrastruktury technicznej.14. Wykonawca zobowiązany jest wydzielić teren budowy ogrodzeniem o wysokości min. 2m oraz odpowiednio oznakować i zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. 15. Zamawiający nie przewiduje ogrodzenia ani zadaszenia skateparku. 16. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do istniejących rzędnych terenowych okalającego chodnika (i krawężnika) z zastrzeżeniem wykonania 1-1,5% spadku wykonywanej nawierzchni skateparku w kierunku powierzchni biologicznie czynnej, zlokalizowanej w najbliższym sąsiedztwie skateparku. 17. Wykonawca po zakończeniu robót w obrębie placu budowy (poza pytą skateparku oraz okalającymi chodnikami) zobowiązany jest przywrócić nawierzchnię trawiastą.18. Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym wymianę źródeł światła w istniejących oprawach latarni oświetlających plac skateparku (7szt.) na źródła LED.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach