Przetargi.pl
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami oraz przyłączami do budynków w miejscowości Szówsko

Wójt Gminy Wiązownica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-522 Wiązownica, Wiązownica
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 622-36-31
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Wiązownica
  Wiązownica 208
  37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie
  tel. 016 622-36-31
  REGON: 55167400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiazownica.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami oraz przyłączami do budynków w miejscowości Szówsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami oraz przyłączami do budynków w m. Szówsko, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica. Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC kielichowych łączonych na uszczelkę o średnicy 200 mm. i jednolitej strukturze litej, natomiast przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kielichowych PVC o średnicy 160 mm. Rurociągi tłoczne należy wykonać z rur PE 100 SDR17 PN 1,0 MPA Ø 90 mm. łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Przy zbliżeniach kanalizacji do istniejących sieci energetycznych, gazowych, wodociągowych, teletechnicznych zachować wymagane przepisami minimalne odległości, natomiast w przypadku skrzyżowań kanalizacji, przewody istniejących sieci zabezpieczyć rurami ochronnymi. 2.2 Zakres robót do wykonania obejmuje następujące elementy: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości 1 769 m. na co składa się:  rurociągi sanitarne grawitacyjne z rur PVC ø 200 mm. 1755 m.  rurociągi sanitarne z rur PE100 SDR17 ø 200 mm. (przewiert) 14m.  rurociągi sanitarne tłoczne z rur PE 100 SDR 17 PN 1,0 MPA ø 90 mm. 337 m.  przepompownie ścieków (kompletne) o śr. 1500 mm. z pełną instalacją wewnętrzną, armaturą hydrauliczną, z włączeniem przepompowni do funkcjonującego już systemu monitoringu i wizualizacji 2 szt.  zasilanie energetyczne pompowni – instalacja odbiorcza,  studnia rozprężna z kręgów betonowych o śr. 1200 mm. 1 szt.  studnie rozgałęźne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm. 5 szt.  studnie rozgałęźne PVC o śr. 600 mm. 7 szt.  studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o śr. 425 mm. 93 szt.  demontaż armatury i sterowników z przydomowych pompowni ścieków 37 szt.  demontaż istniejącej przepompowni ścieków P1 1 kpl. 2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące integralną część siwz. 2.4 Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.5 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia ( projekt budowlany, projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót) należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego. 2.6 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres gwarancji jakości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach