Przetargi.pl
Przebudowa sanitariatów w budynku położonym przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 71-804 Szczecin, ul. Czesława
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 421 63 23 , fax. 91 421 63 20
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
  ul. Czesława 9
  71-804 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 421 63 23, fax. 91 421 63 20
  REGON: 32113982100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niol.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sanitariatów w budynku położonym przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: • rozbiórkę ścian działowych wraz z demontażem wszystkich drzwi i ościeżnic, • demontaż okien i armatury sanitarnej, • rozbiórkę okładzin ścian, rozbiórka posadzek, • demontaż betonowych parapetów, • częściową lub całkowitą rozbiórkę kanału blaszanego pod stropem, • wykucie otworów na drzwi wejściowe o szer. 215 cm i 101 cm z jednoczesnym osadzeniem nadproży stalowych, • demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej w niezbędnym zakresie, • demontaż instalacji elektrycznej w obrębie pomieszczeń, • murowanie ścian z bloczków z gazobetonu o gr. 12 cm, • tynkowanie wymurowanych ścian, • relokację istniejących pionów wody i kanalizacji sanitarnej, • wykonanie instalacji elektrycznej, • wykonanie wentylacji pomieszczeń (wspomaganej wentylatorem elektrycznym) odprowadzającej powietrze do istniejących, murowanych przewodów wentylacji grawitacyjnej, • wykonanie sufitów podwieszanych, • wykonie okładzin ścian (płytki ceramiczne glazurowane) i posadzki z gresu lub terakoty, • montaż stolarki budowlanej – okien i drzwi, • montaż armatury sanitarnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nieruchomości i Opłaty Lokalne spółka z o.o. ul Czesława 9, 71-504 Szczecin nr: 36 1020 4795 0000 9702 0259 2996 z dopiskiem: „wadium w przetargu nieograniczonym na przebudowę sanitariatów w budynku położonym przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie”, 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty, W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden, wspólny formularz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także powyższe oświadczenie dotyczące tych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4) odpowiednie pełnomocnictwa – tylko w określonych sytuacjach lub w przypadku składania oferty wspólnej. Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną