Przetargi.pl
przebudowa sali wykładowej 501 wraz z dostosowaniem paw. C-3 do aktualnych przepisów ppoż. na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-593/18

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2018-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 157700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przebudowa sali wykładowej 501 wraz z dostosowaniem paw. C-3 do aktualnych przepisów ppoż. na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-593/18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sali wykładowej 501 wraz z dostosowaniem paw. C-3 do aktualnych przepisów ppoż. na terenie AGH w Krakowie. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 45223100-7 Roboty konstrukcyjne 45432111-5 Roboty posadzkarskie 45440000-3 Roboty malarskie 45324000-4 Roboty tynkarskie 45262500-6 Roboty murarskie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45310000-3 Roboty instalacyjno- elektryczne 45111100-9 Roboty rozbiórkowe 45111220-6 Wywiezienie gruzu 45315600-4 Instalacja siły i gniazd wtykowych 45310000-3 Ułożenie tras kablowych 45311000-0 Montaż rozdzielni elektrycznych 45312100-8 Wykonanie instalacji SAP 45315600-4 Wykonanie instalacji niskoprądowych 45315300-1 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia 45311100-1 Instalacja oświetleniowa 45421153-1 Roboty w zakresie instalowania wyposażenia stałego 39150000-8 Różne meble i wyposażenie 32322000-6 Urządzenia multimedialne 38653400-1 Ekrany projekcyjne 30195000-2 Tablice Dla przedmiotowego zadania został opracowany projekt budowlany oraz wykonawczy. Na przebudowę sali 501 wraz dostosowaniem bud. C-3 do przepisów ppoż. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Dla przedmiotowego zadania został opracowany projekt budowlany, wykonawczy oraz zamienny wykonawczy. Dlatego udostępniona dokumentacja zawiera rysunki wykonawcze pierwotne oraz zamienne, ale scalone tak aby tworzyły jedną spójną dokumentację. Zakres prac budowlanych i montażowych: - roboty w zakresie burzenia, przekuć i demontażu - roboty murarskie - roboty tynkarskie - roboty konstrukcyjne - roboty posadzkarskie - roboty malarskie - instalowanie sufitów podwieszanych - roboty w zakresie montażu i demontażu stolarki budowlanej w tym przeciwpożarowej - wykonanie podestu amfiteatralnego - montaż klapy oddymiającej w klace schodowej - wyposażenie w meble: tablice, krzesła audytoryjne, katedra, lada portierni, itp. Zakres robót instalacji elektrycznych: - ułożenie tras kablowych - montaż rozdzielni elektrycznych - wykonanie instalacji SAP - wykonanie instalacji niskoprądowych - wykonanie instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia - wyposażenie w sprzęt AV Zakres robót instalacji sanitarnych - wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej: montaż nowej centrali wentylacyjnej z funkcją grzania i chłodzenia, montaż agregatu chłodniczego, montaż nowych kanałów wentylacyjnych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami; - montaż klap ppoż. na istniejącej i nowej instalacji wentylacji; - montaż nowych grzejników wraz z wykonaniem nowych podejść do istniejących pionów instalacji c.o.; - montaż umywalki wraz z wykonaniem nowego podejścia instalacji wody; Wykonawca winien wykazać, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez: a) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla: • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; b) co najmniej dwie osoby posiadające aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1kV Dopuszcza się połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Dopuszcza się posiadanie uprawnień D i E przez jedną osobę Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących prace polegające na wykonaniu (zmienić w zależności od zakresu postępowania): - robót demontażowych - robót posadzkarskich - robót murarskich - robót tynkarskich - robót malarskich - robót spawalniczych - robót montażowych - montażu instalacji, osprzętu i urządzeń elektrycznych - montażu instalacji i urządzeń sanitarnych - montażu instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - montażu mebli i wyposażenia W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, kopii umów o pracę ww. osób, potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie w/w osób. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego. Zamawiający jednocześnie informuje, że we wzorze umowy przewidział kary umowne za nie wywiązanie się z ww. obowiązku. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • Pieniądzu (nie dopuszcza się wpłaty gotówką) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 nr SWIFT: PKO PP LPW Zamawiający przypomina, że za skutecznie wniesione wadium uznaje się zaksięgowanie kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. • Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (AGH).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony i podpisany Formularz Oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (lub zgodnie z jego treścią). 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 3. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 3.Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o ile Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów. 5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach