Przetargi.pl
"Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z adaptacją części obiektu na oddziały przedszkolne i zagospodarowaniem terenu przyległego”

Gmina Czerniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 104 044 , fax. 447 104 010
 • Data zamieszczenia: 2021-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czerniewice
  ul. Mazowiecka 42
  97-216 Czerniewice, woj. łódzkie
  tel. 447 104 044, fax. 447 104 010
  REGON: 59064809500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugczerniewice.nv.pl/m,125,aktualne.html?page=1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z adaptacją części obiektu na oddziały przedszkolne i zagospodarowaniem terenu przyległego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z adaptacją części obiektu na oddziały przedszkolne i zagospodarowaniem terenu przyległego”. Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Czerniewice na dz. o nr ew. 1137/8, 138/3 i 148, gmina Czerniewice. W ramach inwestycji projektuje się budowę wyjść z pomieszczeń zlokalizowanych na parterze wraz z otwartą galerią komunikacyjną, przebudowę istniejącego ganku, budowę nowego wejścia do części przedszkolnej, rozbudowę wejścia głównego do budynku szkoły, remont schodów zewnętrznych prowadzących do kondygnacji podziemnej, budowę nowej furtki od strony ul. Szkolnej, wykonanie utwardzenia terenu wraz z jego reprofilacją w zakresie koniecznym, budowę placu zabaw wraz z montażem elementów małej architektury oraz roboty ogólnobudowlane i instalacyjne wewnątrz obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach