Przetargi.pl
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku klubowego „Olimpia Wojnicz”, przebudowa i rozbudowa budynku wc, budowa ogrodzenia stadionu, przebudowa trybun (...) - zamówienie powtórzone VI

Gmina Wojnicz ogłasza przetarg

 • Adres: 32-830 Wojnicz, Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojnicz
  Rynek 1
  32-830 Wojnicz, woj. małopolskie
  REGON: 851660973
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojnicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku klubowego „Olimpia Wojnicz”, przebudowa i rozbudowa budynku wc, budowa ogrodzenia stadionu, przebudowa trybun (...) - zamówienie powtórzone VI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku klubowego „Olimpia Wojnicz”, przebudowa i rozbudowa budynku wc, budowa ogrodzenia stadionu, przebudowa trybun, boiska do piłki nożnej, budowa boiska do piłki siatkowej, skoczni w dal oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 422 w Wojniczu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 16.1. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).16.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.16.3. Wadium wnosi się w następujących formach:16.3.1. pieniądzu,16.3.2. gwarancjach bankowych,16.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,16.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.16.4. Uwaga: Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego powinno zawierać następujące elementy:16.4.1. określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą;16.4.2. określenie kwoty poręczenia lub gwarancji;16.4.3. wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji;16.4.4. wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji;16.4.5. zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnejkwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta,16.4.6. nieodwołalność poręczenia lub gwarancji,16.5. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:Nazwa banku: BSR Kraków o/WojniczNumer konta: 70 8589 0006 0010 0000 0202 0013powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.16.6. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert lub wniosków) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data uznania rachunku Zamawiającego).16.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.16.8. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych obowiązków.16.9. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określa PZP.16.10. Złożenie przez Wykonawcę wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 PZP powoduje, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 11.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:11.1.1. spełnia warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku;11.1.2. spełnia warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku;11.1.3. spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);11.1.4. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:11.1.4.1. dysponuje lub będzie dysponować osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.:11.1.4.1.1. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy i posiada uprawnienia konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń oraz posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe – jako kierownik budowy;11.1.4.1.2. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych i posiada uprawnienia instalacyjne bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych;11.1.4.1.3. osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót elektrycznych i posiada uprawnienia instalacyjne bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada minimum 5-letnie doświadczenie, jako kierownik robót elektrycznych;UWAGA: Zamawiający wymaga, aby te same osoby świadczyły później usługi objęte przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tych osób na warunkach określonych w umowie.UWAGA 2: Zamawiający uzna za równoważne uprawnieniom wskazanym powyżej, uprawnienia tożsame wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub równoważne uprawnieniom do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie w/w, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.11.1.4.2. wykaże się następującym doświadczeniem:w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał:• co najmniej jedno zadanie polegające na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, remoncie, budowie bądź zmianie sposobu użytkowania budynku na kwotę min. 300 000,00 zł brutto każde,• co najmniej jedno zadanie polegające na przebudowie, rozbudowie, remoncie, bądź budowie boiska z trawy naturalnej na kwotę min. 400 000,00 zł brutto każde;• co najmniej dwa zadania polegające na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, remoncie bądź budowie budynków lub budowli o konstrukcji żelbetowej na kwotę min. 150 000,00 zł brutto każde;• co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej (np. boisko, bieżnia, plac) na kwotę min. 200 000,00 zł brutto każde.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach