Przetargi.pl
Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Nadleśnictwa Krucz. Roboty budowlane.

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz ogłasza przetarg

 • Adres: 64-720 Lubasz, Krucz
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 551 825 , fax. 672 551 878
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz
  Krucz 28
  64-720 Lubasz, woj. wielkopolskie
  tel. 672 551 825, fax. 672 551 878
  REGON: 57006441200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Nadleśnictwa Krucz. Roboty budowlane.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Nadleśnictwa Krucz. Roboty budowlane.” Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji sześciu indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Krucz przy leśniczówkach. Lokalizacja prowadzenia robót: Teren Nadleśnictwa Krucz – zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 7 do SIWZ. 1. Oczyszczalnia ścieków przy Leśniczówce Annogóra 2. Oczyszczalnia ścieków przy Leśniczówce Biała 3. Oczyszczalnia ścieków przy Leśniczówce Ciszkowo 4. Oczyszczalnia ścieków przy Leśniczówce Garncarskibród 5. Oczyszczalnia ścieków przy Leśniczówce Goraj 6. Oczyszczalnia ścieków przy Leśniczówce Tarnowiec Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres wykonania prac zawierają: 1. Dokumentacje projektową załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Przedmiar robót (kosztorysy ofertowe) stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ 4. Operaty wodnoprawne załącznik nr 10 do SIWZ Efekt rzeczowy zamówienia: Celem inwestycji jest modernizacja indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – biologicznych oczyszczalni ścieków przy ww. Leśniczówkach. Projektowane oczyszczalnie mają za zadanie oczyścić ścieki bytowe, pochodzące z sanitariatów, do stopnia jakości jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, zgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniu wodnoprawnym, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800). Modernizacja indywidulanych systemów oczyszczania ścieków pozwoli na osiągnięcie efektu ekologicznego, w postaci wysokiej redukcji zanieczyszczeń zwartych w ściekach odprowadzanych do gruntu, co znacząco wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego, a w szczególności wód powierzchniowych. Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje: Zakres robót budowlanych : Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest modernizacja indywidualnych systemów oczyszczania ścieków przy ww. Leśniczówkach, których właścicielem jest Nadleśnictwo Krucz. Modernizowane oczyszczalnie służyć będą do oczyszczania ścieków bytowych, pochodzących z terenu leśniczówek. Zakres opracowania obejmuje wykonanie i montaż rurociągu doprowadzającego ścieki do oczyszczalni, indywidualnego system oczyszczania – kontenerową oczyszczalnię oraz wykonanie rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika. W zakres zadania wchodzi również wykonanie niezbędnego podłączenia elektrycznego urządzeń oczyszczalni. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dokumentacją techniczną, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, wiedzą techniczną oraz Zgłoszeniami robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, które to Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank: PKO BP S.A. o/w Czarnkowie Nr rachunku: 90 1020 3844 0000 1902 0007 1795 z dopiskiem: „Wadium – Przebudowa przydomowych oczyszczalni.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp. 9.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (w kasie nadleśnictwa). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. 9.6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) Pzp. 9.7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 Pzp . 9.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy Pzp. 9.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.10. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach