Przetargi.pl
Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Nadleśnictwa Krucz.

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz ogłasza przetarg

 • Adres: 64-720 Lubasz, Krucz
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 551 825 , fax. 672 551 878
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz
  Krucz 28
  64-720 Lubasz, woj. wielkopolskie
  tel. 672 551 825, fax. 672 551 878
  REGON: 57006441200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Nadleśnictwa Krucz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Nadleśnictwa Krucz. Roboty budowlane.” Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji sześciu indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Krucz przy leśniczówkach: 1. Oczyszczalnia ścieków przy Leśniczówce Gniewomierz 2. Oczyszczalnia ścieków przy Leśniczówce Kruczlas 3. Oczyszczalnia ścieków przy Leśniczówce Klempicz 4. Oczyszczalnia ścieków przy Leśniczówce Smolary 5. Oczyszczalnia ścieków przy osadzie Pokraczyn 6. Oczyszczalnia ścieków przy Szkółce Gospodarczej Hamrzysko.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres wykonania prac zawierają: 1. Dokumentacje projektową załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Przedmiar robót (kosztorysy ofertowe) stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ 4. Operaty wodnoprawne załącznik nr 10 do SIWZ. Celem inwestycji jest modernizacja indywidualnych systemów oczyszczania ścieków – biologicznych oczyszczalni ścieków przy Leśniczówkach i innych obiektach, o których mowa w pkt. 3.2. SIWZ Planowane do realizacji oczyszczalnie mają za zadanie oczyścić ścieki bytowe, pochodzące z sanitariatów, do stopnia jakości jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, zgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniu wodnoprawnym, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800). Modernizacja indywidulanych systemów oczyszczania ścieków pozwoli na osiągnięcie efektu ekologicznego, w postaci wysokiej redukcji zanieczyszczeń zwartych w ściekach odprowadzanych do gruntu, co znacząco wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego, a w szczególności wód powierzchniowych. Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje: Zakres robót budowlanych : Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest modernizacja indywidualnych systemów oczyszczania ścieków przy Leśniczówkach, oraz innych obiektach o których mowa w pkt. 3.2 SIWZ ., których właścicielem jest Nadleśnictwo Krucz. Modernizowane oczyszczalnie służyć będą do oczyszczania ścieków bytowych, pochodzących z terenu leśniczówek i innych obiektów.Zakres opracowania obejmuje wykonanie i montaż rurociągu doprowadzającego ścieki do oczyszczalni, indywidualnego system oczyszczania – kontenerową oczyszczalnię oraz wykonanie rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika. W zakres zadania wchodzi również wykonanie niezbędnego podłączenia elektrycznego urządzeń oczyszczalni. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dokumentacją techniczną, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz wiedzą techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach