Przetargi.pl
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI KAT. KRAJOWEJ nr 91 ODC. REFERENCYJNY: ul. Czynszowa - PKP, km 0+014 w Piotrkowie Tryb

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 176
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7339252 , fax. 044 7329253
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
  ul. Belzacka 176 176
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 7339252, fax. 044 7329253
  REGON: 59227611400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI KAT. KRAJOWEJ nr 91 ODC. REFERENCYJNY: ul. Czynszowa - PKP, km 0+014 w Piotrkowie Tryb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przepustu w ciągu drogi krajowej nr 91; odc. referencyjny: ul. Czynszowa - PKP, km 0+014 w Piotrkowie Trybunalskim obejmującej: - rozbiórkę nawierzchni jezdni wraz z podbudową nad istniejącym przepustem, - rozbiórkę istniejącego chodnika, - rozbiórkę istniejącego przepustu, - montaż nowego przepustu z elementów żelbetowych, - odtworzenie nawierzchni jezdni wraz z podbudową, - odtworzenie chodnika wraz z podbudową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI KAT. KRAJOWEJ nr 91ODC. REFERENCYJNY: ul. Czynszowa - PKP, km 0+014 w Piotrkowie Tryb., w skład której wchodzi: - Projekt wykonawczy, - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - Kosztorys oferty, - Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Zakres robót określa kosztorys oferty. Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z w/w dokumentacją na działce położonej w Piotrkowie Trybunalskim - ul. Krakowskie Przedmieście - nr ewid. działki 42 obręb 32 - na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę - pismo z dnia 23.06.2010 r. do Wydziału Infrastruktury, Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do: - Usunięcia wszelkiego rodzaju odpadów poza pas drogowy, przy czym odpady te stanowić będą własność Wykonawcy - koszty wszelkich działań wynikających z ustawy o odpadach związanych z usunięciem i utylizacją tych odpadów obciążają Wykonawcę. - Pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. - Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji elektronicznej z możliwością odczytu krawędzi w programie CAD wersja nie wyższa niż 2004. - Wykonania, utrzymania w czasie trwania robót oraz demontaż po wykonaniu robót, oznakowania robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót. - Wykonania wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów. - Zabezpieczenia terenu robót na czas ich wykonania zgodnie z wymaganymi przepisami oraz pokrycia kosztów z tym związanych. - Przeniesienie na swój koszt znaków osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajdują się na terenie realizacji robót, w uzgodnieniu z Referatem Geodezji Kartografii i Katastru, Urzędu miasta w Piotrkowie Trybunalskim , ul. Szkolna 28. ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY Postanowienia niniejszej umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli wystąpią następujące okoliczności : 1. Wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające w okresie ich występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mające wpływ na termin wykonania. 4. Zostały ujawnione wady opracowania projektowego lub rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, projektem wykonawczym i przedmiarem robót o których zamawiający nie posiadał wiedzy, a które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas niezinwentaryzowanej w zasobach zamawiającego, będące przyczyną kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas nieprzewidziane. 6. Jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek tych działań, a w odniesieniu do pkt. 1,4,5 i 6 również z uwzględnieniem skutków finansowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441320004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 23.08.2010 r. do godz. 7:30 w wysokości 9.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ o/Piotrków Trybunalski Nr r-ku: 90203000451110000000584850 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację : Wadium - przetarg nieograniczony na: PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI KAT. KRAJOWEJ nr 91 ODC. REFERENCYJNY: ul. Czynszowa - PKP, km 0+014 w Piotrkowie Tryb. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych Zamawiającego, do pokoju nr 15 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdik.piotrkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach