Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczenia czyszczenia i konserwacji broni wraz z ciągiem technologicznym w budynku nr 19 PST w Kompleksie Wojskowym w Krakowie - Pychowicach

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2017-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczenia czyszczenia i konserwacji broni wraz z ciągiem technologicznym w budynku nr 19 PST w Kompleksie Wojskowym w Krakowie - Pychowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczenia czyszczenia i konserwacji broni wraz z ciągiem technologicznym w budynku nr 19 PST w Kompleksie Wojskowym na zad. 42 354 Kraków. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną: • Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach; • Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; • Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych; • Ciąg technologiczny do zakonserwowania i konserwacji sprzętu wojskowego; • Uruchomienie i przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi urządzeń; • Serwisowanie zamontowanych urządzeń w ramach udzielonej gwarancji – bezpłatnie Zgodnie z wymogami producenta. Szczegółowy zakres robót zawarty został w dokumentacji technicznej i STWiORB stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. Do SIWZ został załączony przedmiar robót - załącznik nr 5 do SIWZ, który jest wiążący.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zasady reprezentowania wraz z osobami uprawionymi do reprezentacji wykonawcy w postępowaniach o zamówienie publiczne w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert. Do oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia załączone do specyfikacji oprócz projektu umowy. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot. zastosowania materiałów/urządzeń zgodnych z dokumentacją techniczną lub zastosowania materiałów/urządzeń zamiennych (równoważnych) – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Dokumenty potwierdzające parametry techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej, należy złożyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach