Przetargi.pl
"Przebudowa placu na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie - branża drogowa"

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości ogłasza przetarg

 • Adres: 75-736 Koszalin, ul. Gnieźnieńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 342 51 56 , fax. 94 347 18 17
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości
  ul. Gnieźnieńska 3
  75-736 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 342 51 56, fax. 94 347 18 17
  REGON: 33038858900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp6koszalin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Przebudowa placu na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie - branża drogowa"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie - branża drogowa. Zakres obejmuje: przebudowę istniejącego chodnika, plac przed wejściem oraz plac apelowy znajdujący się na terenie Szkoły Podstawowej. Uwaga! Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymanie zabezpieczeń przez cały czas trwania robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie objętym remontem w trakcie trwania robót. Dopuszcza się w zasadnych sytuacjach tymczasowe częściowe (etapowe) zamknięcia dla ruchu odcinków chodnika, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. W miejscach, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, w szczególności o których mowa w art. 30 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale "C" i „E” SIWZ. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia szczegółowo wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia polegające na pracy wykonywanej wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego mBank S.A. 21 1140 2118 0000 2983 1000 1008.. 2. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał należy złożyć w Księgowości lub bezpośrednio do oferty.. W przypadku złożenia oryginału wadium bezpośrednio do oferty zaleca się umieszczenie dokumentu wadialnego w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów. Kopię dokumentów wadialnych należy załączyć do oferty. 4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale i wystawione na: Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 3, 75-736 Koszalin. 5. Oferta wspólna. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w dokumencie wadialnym (wnoszonym w innej formie niż pieniądz) winno być wyraźnie wskazane, w imieniu jakich podmiotów wadium jest wnoszone. Gwarancja wadialna będzie również skuteczna jeżeli w swojej treści powoływała się będzie na udzielone liderowi pełnomocnictwo od reszty konsorcjantów i będzie obejmowała zdarzenia spowodowane działaniem i zaniechaniem innych członków. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1- 2 i 4 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 10. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Oferta winna zawierać: a) prawidłowo wypełniony formularz „OFERTA” (Formularz nr 1 do rozdziału B SIWZ) b) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania (Formularz nr 2 do rozdziału B SIWZ) c) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu (Formularz nr 3 do rozdziału B SIWZ) e) dowód wniesienia wadium f) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, g) zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w Dziale XIV pkt 9 i 10 SIWZ. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. Wykonawcy składający wspólna ofertę muszę złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być stanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach