Przetargi.pl
Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE ogłasza przetarg

 • Adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 214 71 14
 • Data zamieszczenia: 2023-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE
  Plac Jana Pawła II 1
  43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie
  tel. 32 214 71 14
  REGON: 276258121
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia pod nazwą: Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w formule zaprojektuj i wybuduj jest opracowanie kompleksowej, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, uzyskanie wymaganych zgłoszeń robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlano-montażowych, wykonanie nasadzeń i pielęgnacji zieleni, robót instalacyjnych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zezwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie obiektu/obiektów powstałych w wyniku realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” pod nazwą: „Przebudowa Parku Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach zaprojektuj i wybuduj”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU) stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.INNE UWARUNKOWANIA:1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót, wydzielenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót oraz zabezpieczenia narzędzi i urządzeń mogących stwarzać zagrożenie dla osób trzecich w przypadku ich dostępności.2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Prace porządkowe Wykonawca będzie wykonywał na bieżąco.3. W przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód, za które odpowiadają solidarnie Wykonawca i podmioty działające w jego imieniu (Podwykonawcy). Koszty napraw wszelkich uszkodzeń obciążają Wykonawcę.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót, za zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu, za ochronę ptaków, drzew i krzewów oraz emisję hałasu w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów, materiałów z placu budowy.5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej terenu budowy oraz terenów przyległych (realizowany obiekt, infrastruktura, urządzenia znajdujące się w obrębie prowadzonych robót). W przypadku powstałych uszkodzeń, a nie udokumentowanych jak wyżej, uszkodzenia traktowane będą jako powstałe w wyniku prowadzonych robót.6. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami na czas ich realizacji.Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Wstępna Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/1771/PolskiLadSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj.:- program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – załącznik nr 10 do SWZ;- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 11 do SWZ; które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia. 2. Warunki dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wadyZamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcznej* gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, w tym użyte materiały, licząc od daty dokonania przez Strony protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania nieodpłatnego przeglądu, konserwacji zamontowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do zachowania gwarancji i rękojmi udzielonej przez producenta tych urządzeń.Powyższa gwarancja nie dotyczy wykonanych nasadzeń drzew, krzewów, roślin cebulowych, łąki kwiatowej, założonych trawników. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na wykonane nasadzenia drzew, krzewów, roślin cebulowych, łąki kwiatowej, założone trawniki wraz z pielęgnacją (utrzymanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i dokumentacji projektowej).W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania nieodpłatnego przeglądu, serwisu, konserwacji zamontowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do zachowania gwarancji i rękojmi udzielonej przez producenta tych urządzeń.Zamawiający ponadto wymaga od Wykonawcy w ramach świadczenia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego: usunięcia wad (w tym awarii) urządzeń, instalacji, w terminie do 7 dni roboczych od chwili zawiadomienia o wadach (czas usunięcia wad, w tym awarii, rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu).*UWAGA:W związku z zastosowaniem kryterium oceny ofert – okres gwarancji, Zamawiający wymaga określenia okresu gwarancji zgodnie z pkt 2 Rozdziału XXVII SWZ - Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy Pzp.:1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowejZamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.1.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowaZamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:1.4.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegającej na:• zagospodarowaniu lub urządzeniu terenów zieleni lub terenów rekreacyjno-wypoczynkowych lub rewitalizacji terenów zielonych o powierzchni min. 10 000 m2.W przypadku, gdy wykazywane roboty budowlane, są częścią większego zamówienia dotyczącego szerszego zakresu robót, należy podać w wykazie robót budowlanych tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji roboty budowlano wykonawczej wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.1.4.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie• jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję Głównego Projektanta, zdolną do wykonywania zamówienia, posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;• jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, zdolną do wykonywania zamówienia, posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;• jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję Kierownika Prac w zakresie zieleni posiadającą min. średnie wykształcenie w zakresie architektury krajobrazu lub ogrodnictwa.lubodpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawyz dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),lubspełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). tj. osobą/ami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach