Przetargi.pl
Przebudowa oświetlenia i linii nN w Tyczynie w ramach zadania pn.Rewitalizacja płyty Rynku w Tyczynie wraz z przyległymi uliczkami

Gmina Tyczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 36-020 Tyczyn, Rynek 18
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (017) 2219310
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tyczyn
  Rynek 18 18
  36-020 Tyczyn, woj. podkarpackie
  tel. (017) 2219310
  REGON: 69058216300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tyczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa oświetlenia i linii nN w Tyczynie w ramach zadania pn.Rewitalizacja płyty Rynku w Tyczynie wraz z przyległymi uliczkami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oświetlenia i linii nN w Tyczynie. Zakres prac obejmuje: 1.Przebudowę oświetlenia polegającą na demontażu części słupów oświetleniowych wraz z lampami i montażem nowych latarń ulicznych z ledowym źródłem światła w ilości 27 kpl. H-7m oraz montaż latarń parkowych z ledowym źródłem światła w ilości 2 kpl H-5m i oświetlenie posadzkowe z ledowym źródłem światła w ilości 3 szt. Prace obejmują układanie kabli oraz montaż niezbędnego osprzętu i inne roboty towarzyszące. Linie kablowe oświetlenia ulicznego przebiegają w części współbieżnie z siecią kablową nN realizowaną przez PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów w ramach zadania pn. Przebudowa sieci napowietrznej nN na sieć kablową - Tyczyn Rynek. Szczegółowy zakres prac zgodny z dokumentacją techniczną, przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 2.Przebudowę wlz (wewnętrznych linii zasilających) polegających na budowie nowych wlz w istniejących budynkach tj. połączenie istniejącej instalacji z nowymi złączami z układem pomiarowym tj. zgodnie z dokumentacją, przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Układy pomiarowe wykonane przez PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów w ramach zadania pn.Przebudowa sieci napowietrznej nN na sieć kablową - Tyczyn Rynek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie technicznych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tyczyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach