Przetargi.pl
Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Głównej w Kobylnicy wraz z budową oświetlenia drogowego na ulicy Brzozowej w Kobylnicy i z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2)

Gmina Kobylnica ogłasza przetarg

 • Adres: 76-251 Kobylnica, ul. Główna 20
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 842-90-70 , fax. 59 842-90-72
 • Data zamieszczenia: 2014-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobylnica
  ul. Główna 20 20
  76-251 Kobylnica, woj. pomorskie
  tel. 59 842-90-70, fax. 59 842-90-72
  REGON: 77097983200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Głównej w Kobylnicy wraz z budową oświetlenia drogowego na ulicy Brzozowej w Kobylnicy i z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I Zakres przedmiotu zamówienia w ramach poszczególnych Zadań obejmuje w szczególności: 1. Zadanie Nr 1: przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Głównej w Kobylnicy wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, w tym: 1) przebudowa i rozbudowy linii kablowej, 2) montaż słupów oświetleniowych o wys. 10m (wys. handlowa: 12m) z wysięgnikami, 3) montaż słupów oświetleniowych o wys. 4m (wys. handlowa: 5m) z wysięgnikami; 4) montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych na wysięgnikach na wys. 4m, 6m i 10m, 5) montaż szaf sterowniczo - zasilających wraz z reduktorami mocy - 2 kpl, 6) demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi, oraz 7) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 2. Zadanie Nr 2: Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Brzozowej w Kobylnicy wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, w tym: 1) budowa linii kablowej; 2) montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami o wys. 6m, 3) montaż opraw oświetleniowych typu LED na wysięgnikach, 4) montaż szafy sterowniczo - zasilającej wraz z reduktorem mocy - 1 kpl oraz 5) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. II Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany zgodnie z art. 31 ustawy za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Załącznik Nr 9 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy. III Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt m.in.: 1) uiścić opłaty energetyczne wynikające z montażu i przełączenia szaf sterowniczo - zasilających wraz z reduktorami mocy; 2) przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonać projekt organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót, zaopiniować w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i zatwierdzić przez GDDKiA Oddział w Gdańsku; 3) odtworzyć nawierzchnie chodników i przywrócić do stanu pierwotnego pobocza i tereny zielone, wykonać przewierty sterowane przez drogę krajową oraz w obrębie skrzyżowań w sposób zgodny z uzgodnieniem nr GDDKiA-O/Gd-P-2ps-4117/202/2011 z dn. 09.11.2011 r., 4) złożyć zdemontowane słupy oświetleniowe w miejsce wskazanych przez Zamawiającego na odległość do 2 km; 5) wywieźć materiały nienadające się do ponownego wykorzystania, w tym zapewnić utylizację istniejących opraw oświetleniowych. IV Wykonawca zwolniony jest z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku znak GDDKiA-O/Gd-Z-3r-409/12/dk21/2014 z dnia 24.03.2014 r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wadium w wysokości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy zł 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek Urzędu Gminy Kobylnica nr 94 9317 0002 0090 0733 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Sławnie; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5. Wadium wniesione w formie pieniądza powinno być oznaczone w następujący sposób: Wadium - GIF-IZ.271.RB-15.15.2014 Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza i przelewu zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. 8. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty. 9. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9.10 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 16. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kobylnica.tensoft.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach