Przetargi.pl
Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Polanica – Zdrój w zakresie modernizacji istniejących słupów i opraw oświetleniowych wraz z niezbędnym osprzętem w ilości 1014 szt. (...).

GMINA POLANICA-ZDRÓJ ogłasza przetarg

 • Adres: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (+48-74) 868-06-00
 • Data zamieszczenia: 2023-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA POLANICA-ZDRÓJ
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. (+48-74) 868-06-00
  REGON: 890717941
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Polanica – Zdrój w zakresie modernizacji istniejących słupów i opraw oświetleniowych wraz z niezbędnym osprzętem w ilości 1014 szt. (...).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Polanica – Zdrój w zakresie modernizacji istniejących słupów i opraw oświetleniowych wraz z niezbędnym osprzętem w ilości 1014 szt. W tym wymiana opraw, słupów i wysięgników oraz dostawienie punktów świetlnych, liczba punktów świetlnych - 968 aktualnie istniejących (w tym 946 modernizowanych + 22 likwidowane oraz 68 dostawionych – lampy LED wraz z systemem sterowania oświetleniem, a także wymiana 8 szaf sterowania oświetleniem i wymiana 10 km linii kablowych w ramach projektu pt. „Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Polanica – Zdrój, Chocianów, Ścinawa i miasta Lubin” realizowane w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - 1 zadanie .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wniesienie wadium1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert.2) Wadium może być wniesione w:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w: Santander Bank Polska S.A. o/Polanica-Zdrój nr rachunku 24 1090 2835 0000 0001 5254 3550 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr CRZP/1/2023 na: Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Polanica-Zdrój w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica – Zdrój, Chocianów, Ścinawa i miasta Lubin”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.a) są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100 złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert jest UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 1.000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100 złotych)1.4 zdolności technicznej lub zawodoweja) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał OSOBIŚCIE w sposób należyty co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia drogowego na kwotę nie niższą niż 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) każda.Warunek ten będzie spełniony, jeśli dany wykonawca wykonywał obie roboty. Oznacza to, że w przypadku powoływania się Wykonawcy na zasoby innego podmiotu lub udział w konsorcjum, ten podmiot musi wykazać wykonanie 2 robót. Jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 1 robotę, a drugi podmiot wykaże także 1 robotę, to warunek nie będzie spełniony.W przypadku, jeśli Wykonawca będzie w całości polegał na zasobach innego podmiotu (w tym zwłaszcza doświadczenia), zobowiązany będzie do powierzenia temu podmiotowi jako podwykonawcy co najmniej 80% zamówienia.b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:• Kierownik budowy posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych lub Kierownik Budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.c) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował następującymi narzędziami/urządzeniami technicznymi :- żurawia samochodowego,- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m7h.- samochodu skrzyniowego,- przyczepy dłużycowej,- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,- samochodu dostawczego,- przyczepy do przewożenia kabli.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach