Przetargi.pl
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku

Gmina Węgorzyno ogłasza przetarg

 • Adres: 73-155 Węgorzyno, Rynek
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 971 563 , fax. 913 971 567
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Węgorzyno
  Rynek 1
  73-155 Węgorzyno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 971 563, fax. 913 971 567
  REGON: 81168596400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wegorzyno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku w miejscowości Kąkolewice. W ramach inwestycji zaplanowano budowę budynku w skład którego wchodzić będzie sala główna o powierzchni 120,08m², funkcjonalnie połączona z kuchnią poprzez okno podawcze. Sala dostępna bezpośrednio z Przedsionka wejściowego, stanowiącego komunikację wewnętrzną w budynku, z którego prowadzą wejścia do pomieszczeń: toalety damskiej przeznaczonej także dla osób niepełnosprawnych i męskiej oraz kuchni. Szatnia oraz pomieszczenie gospodarcze dostępne są bezpośrednio z Sali Głównej. Obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej: Przedmiot zamówienia wykonywany będzie z zastosowaniem klauzuli społecznej stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z czym wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej 1 osobę będącą: a) bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub b) młodocianą, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego, lub c) osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub d) inną osobą niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1828 oraz z 2018 r. poz. 650) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania zatrudnienia przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 osobę świadczącą pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN) 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). f) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Goleniowie Oddział w Węgorzynie: 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 z dopiskiem: Świetlica Kąkolewice - ZP.271.4.2019 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 11.2 przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach