Przetargi.pl
Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul Nadbrzeżnej, chodnika przy ul. Legionów, ul. Lwowskiej i budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Nadbrzeżnej.

Miasto Radymno ogłasza przetarg

 • Adres: 37-550 Radymno, Lwowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 281 589, , fax. 166 282 417
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Radymno
  Lwowska 20
  37-550 Radymno, woj. podkarpackie
  tel. 166 281 589, , fax. 166 282 417
  REGON: 65090055900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radymno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul Nadbrzeżnej, chodnika przy ul. Legionów, ul. Lwowskiej i budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Nadbrzeżnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane obejmujące: Część I zamówienia „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Nadbrzeżnej”. Część II zamówienia „Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul Nadbrzeżnej – mur i słupki, oraz remont chodnika przy ul. Legionów, ul. Lwowskiej”. Część III zamówienia „Przebudowa ogrodzenia przy ul. Legionów i ul Nadbrzeżnej – wypełnienie przęsłami stalowymi”. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: Część I zamówienia Budowę miejsc parkingowych w ilości 10sztuk z wykonaniem nawierzchni z płyt betonowych ażurowych typu JOMBO osadzonych na warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego i warstwie z kruszywa łamanego, ograniczonej opornikiem z krawężnika betonowego oraz opaską ziemną wokół krawężnika Roboty zasadnicze obejmować będą w szczególności • wykonanie robót ziemnych, • wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni, • wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grub. 20 cm , • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. 10 cm , • wykonanie krawężników drogowych betonowych 15x30 cm na ławie betonowej, • wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu JOMB o grub. 12,5 cm. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni parkingu następować będzie powierzchniowo na jezdnię ulicy, następnie wody opadowe kierowane będą do istniejących studzienek ściekowych w ulicy i istniejącej kanalizacji deszczowej. Na pozostałej powierzchni działki spływ wód opadowych będzie zgodny ze stanem istniejącym. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają: 1) projekt techniczno-wykonawczy - „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości 10 szt. przy ul. Nadbrzeżnej” - załącznik nr 7a do SIWZ. 2) przedmiar robót - załącznik nr 8a do SIWZ. 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9a do SIWZ Na wykonanie prac Miasto Radymno uzyskało: a) zgłoszenie robót budowlanych u Starosty Jarosławskiego - z 19.06.2019 - znak: AB-AAB.6743.407.2019 Część II zamówienia 1. Wymiana istniejącej konstrukcji nawierzchni chodnika przy ul. Legionów (138m2) i ul. Lwowskiej (123m2) poprzez wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej wraz z nowym krawężnikiem betonowym i nowym obrzeżem betonowym. Nowe elementy chodnika wykonane będą w śladzie istniejącym. Roboty obejmują wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, podbudowę z kruszywa naturalnego grub. 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grub. 10 cm, wbudowanie krawężnika betonowego i obrzeży betonowych oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roboty zasadnicze obejmować będą w szczególności : • wykonanie robót rozbiórkowych, • wykonanie profilowania podłoża, • wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i podbudowy z kruszywa łamanego, • wbudowanie krawężnika betonowego na ławie betonowej, • wbudowanie obrzeży trawnikowych betonowych, • wykonanie chodnika z kostki betonowej, • uporządkowanie terenu robót, Odprowadzenie wód opadowych z chodnika następować będzie powierzchniowo na jezdnię ulicy, następnie wody opadowe kierowane będą do istniejących studzienek ściekowych w ulicy i istniejącej kanalizacji deszczowej. Projekt nie wprowadza zmian kierunków i sposobu odprowadzania wód opadowych w stosunku do stanu istniejącego Wykonanie ogrodzenie z podmurówką betonową, wykonaną z dwóch warstw cegły. Podmurówka ceglana zabezpieczona daszkiem prefabrykowanym. Słupki ogrodzeniowe murowane warstwowo z cegły, zakończone daszkiem prefabrykowanym. Roboty zasadnicze obejmować będą w szczególności: • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, • roboty pomiarowe i ziemne, • roboty budowlano-montażowe – wykonanie ogrodzenia, • odtworzenie chodników i trawników wzdłuż ogrodzenia, • plantowanie i uporządkowanie terenu robót. Elementy konstrukcyjne ogrodzenia Słupki ogrodzeniowe. Zaprojektowano słupki ogrodzenia z dostosowaniem do istniejących, jako murowane z cegły pełnej o przekroju 38 x 38 cm, osadzone na podmurówce betonowej z betonu klasy C16/20 zakończone daszkiem betonowym czterospadowym. Słupki stosowane w przęsłach w rozstawie osiowym 2,82 m, 2,88 m oraz 2,92 m, zgodnie z częścią rysunkową projektu. Na połączeniu słupków i podmurówki betonowej zaprojektowano stalowe kotwy rozporowe wkręcane o średnicy śruby 12 mm. Na zakończeniu słupków murowanych zaprojektowano prefabrykowane daszki betonowe czterospadowe o wymiarach 47 x 47 cm i wysokości 12 cm. Podmurówka. Monolityczna, wykonana z betonu klasy C16/20, grubość ścianki 25 cm, głębokość posadowienia 120 cm poniżej poziomu terenu. Wysokość podmurówki betonowej nad terenem winna wynosić ok. 15 cm. W górnej części podmurówka murowana z dwóch warstw cegły. Podmurówkę należy dostosować i wykonać z uwzględnieniem rzędnych terenu istniejącego. Na długości podmurówki i słupków ogrodzeniowych na połączeniu części betonowej i ceglanej zaprojektowano izolację poziomą jednowarstwową z papy termozgrzewalnej. Na wierzchu podmurówki zaprojektowano prefabrykowany betonowy daszek dwuspadowy o szer. 30 cm i wysokości 10 cm. Na odcinkach projektowanej przebudowy ogrodzenia od strony działki, zaprojektowano opór ziemny o szer. 0,75 m i pochyleniu skarpy max. 1:1,5. Wykonanie i montaż przęseł nie wchodzi w zakres części II zadania. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają: 1) projekt techniczno-wykonawczy - „Przebudowa odcinków ogrodzenia od u. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie” (z wyłączeniem wykonania i wbudowania przęseł ogrodzeniowych) oraz projekt techniczno-wykonawczy - „Remont chodnika przy ul. Legionów w Radymnie na odcinku od skrzyżowania z ul. nadbrzeżną do skrzyżowania z ul. Lwowską” - załącznik nr 7b do SIWZ. 2) przedmiar robót - załącznik nr 8b do SIWZ. 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9b do SIWZ. Na wykonanie prac Miasto Radymno uzyskało: a) zgłoszenie robót budowlanych u Starosty Jarosławskiego - z 18.06.2019 - znak: AB-AAB.6743.406.2019 b) zgłoszenie robót budowlanych u Starosty Jarosławskiego - z 13.06.2019 - znak: AB-AAB.6743.396.2019 Część III zamówienia Wykonanie ogrodzenia systemowego, z elementów stalowych do wbudowania na istniejącym ogrodzeniu wymurowanym warstwowo z cegły. Zakres robót obejmuje wykonanie i montaż przęseł stalowych w rozstawie zgodnym ze stanem istniejącym. Zaprojektowano przęsła stalowe w kolorze czarnym, panelowe o wysokości 110 cm. Panel wykonany ze stali z dodatkową poprzeczką o przekroju 35x35mm. Elementy pośrednie dekoracyjne zakończone grotem stalowym 16x16mm, w rozstawie od 8 cm do 12 cm Roboty zasadnicze obejmować będą w szczególności: • roboty przygotowawcze, • oczyszczenie istniejących prefabrykowanych dwuspadowych daszków betonowych oraz powierzchni pionowych istniejących słupów ogrodzeniowych z cegły, • roboty budowlano-montażowe – wykonanie przęseł ogrodzenia. Przęsło. Zaprojektowano przęsła stalowe w kolorze czarnym, panelowe o wysokości 110 cm. Panel wykonany ze stali z dodatkową poprzeczką o przekroju 35 x 35 mm. Elementy pośrednie dekoracyjne zakończone grotem stalowym 16 x 16 mm, w rozstawie od 8 do 12 cm. Furtka. Wysokość furtki 145 cm w kolorze czarnym, oparta na spawanej stalowej ramie o przekroju 50 x 50 mm, z dwoma poprzeczkami z profilu stalowego o przekroju 35 x 35 mm. Elementy pośrednie dekoracyjne z profilu stalowego o przekroju 16 x 16 mm, zakończone grotem stalowym 16 x 16 mm, w rozstawie od 8 do 12 cm. Zamykanie furtki klamką z zamkiem stalowym i wkładką bębenkową. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają: 1) projekt techniczno-wykonawczy - „Przebudowa odcinków ogrodzenia od u. Legionów i od ul. Nadbrzeżnej budynku „Ars Medica” w Radymnie” (wyłączenie zakres dotyczący wykonania i wbudowania przęseł ogrodzeniowych) - załącznik nr 7c do SIWZ. 2) przedmiar robót - załącznik nr 8c do SIWZ. 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9c do SIWZ. Na wykonanie prac Miasto Radymno uzyskało: a) zgłoszenie robót budowlanych u Starosty Jarosławskiego - z 13.06.2019 - znak: AB-AAB.6743.396.2019 Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB. Wszystkie roboty wykonane winny być zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych oraz z instrukcją montażu wydaną przez producenta materiałów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość: część I: 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) część II: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100); część III: 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający, nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – dotyczy wszystkich części zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy, zawierający wszystkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; 3) oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII SIWZ; 4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 6) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 7) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach