Przetargi.pl
Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do obowiązujących przepisów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-600 Kępno, ul. Szpitalna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 827 300 , fax. 627 827 401
 • Data zamieszczenia: 2021-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 7
  63-600 Kępno, woj. wielkopolskie
  tel. 627 827 300, fax. 627 827 401
  REGON: 30854800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital.kepno.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do obowiązujących przepisów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych na obiekcie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie dla zadania pn.: „Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do obowiązujących przepisów ”. Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej. Planowany termin to 11.01.2021r. o godz. 10:00. Zbiórka w budynku administracji – I piętro Szpitala. Zamawiający żąda, aby przed wejściem na teren Szpitala , każdy z Uczestników wizji lokalnej – we własnym zakresie - wyposażony był w środki ochrony osobistej typu maseczka , rękawiczki. Realizacja robót budowlanych prowadzona będzie na czynnym obiekcie. Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie takie zaplanowanie realizacji robót budowlanych aby w jak najmniejszym stopniu zakłóciło to działanie szpitala jak i poszczególnych oddziałów.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w jednakowym wymiarze czasu.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.Termin realizacji zamówienia: w okresie od zawarcia umowy do 31 lipca 2022 roku. UWAGA! Realizacja przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu będzie polegała na etapowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach