Przetargi.pl
„Przebudowa odcinków dróg na terenie gminy Żurawica”

Gmina Żurawica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-710 Żurawica, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6723940, 6713378 , fax. 166 723 940
 • Data zamieszczenia: 2020-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żurawica
  ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 1
  37-710 Żurawica, woj. podkarpackie
  tel. 016 6723940, 6713378, fax. 166 723 940
  REGON: 55117700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zurawica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa odcinków dróg na terenie gminy Żurawica”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dot. część I zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na działkach nr ewid. 229, 181, 163 obr. 0004 Buszkowiczki poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ. (dokumentacja, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w części ww. elementów i rodzajów robót). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dot. część II zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buszkowiczki poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na działkach o nr ewid. 346/92, 346/190, 346/106 obok posesji nr 176”. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ. (dokumentacja, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w części ww. elementów i rodzajów robót). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dot. część III zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na działce nr 1168 obr. 0006 Maćkowice poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ. (dokumentacja, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w części ww. elementów i rodzajów robót). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dot. część IV zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w m. Wyszatyce poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowo betonowej na dz. nr ewid. 1092 od ogrodzenia Domu Ludowego w Wyszatycach do posesji nr 171”. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ. (dokumentacja, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w części ww. elementów i rodzajów robót). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dot. część V zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bolestraszyce poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowo-betonowej na działce nr ewid. 761/45 „Huczek” w kierunku drogi powiatowej”. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ. (dokumentacja, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w części ww. elementów i rodzajów robót). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dot. część VI zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na działkach nr 633/27, 634/5, 637/20, 635/9 oraz 637/18 obręb 0007 (Orzechowce) poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 260 mb” w ramach. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ. (dokumentacja, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w części ww. elementów i rodzajów robót). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty (formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ) każdy wykonawca musi dołączyć: a) kosztorys ofertowy b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. c) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) oświadczenie zamawiającemu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – zgodnie z zał. Nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach