Przetargi.pl
Przebudowa odcinka ulicy Rybackiej Nr 102735 B w Lipsku

Gmina Lipsk ogłasza przetarg

 • Adres: 16-315 Lipsk, Żłobikowskiego 4/2
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 876422700
 • Data zamieszczenia: 2022-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipsk
  Żłobikowskiego 4/2
  16-315 Lipsk, woj. podlaskie
  tel. 876422700
  REGON: 790670964
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka ulicy Rybackiej Nr 102735 B w Lipsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy odcinka ulicy Rybackiej Nr 102735 B w Lipsku, w km 0+003 – 0+163, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 7 do SWZ. Dokumentacja techniczna obejmuje projekty budowlane oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 2. Dane techniczno- projektowe: klasa techniczna drogi (ulicy) – D; szerokość jezdni – 4, 00 m w km 0+003-0+020; szerokość jezdni – 3,5 m w km 0+020-0+163; szerokość chodnika – 2, 00 m; szerokość poboczy żwirowych- 0,75 m.3. Zamówienie obejmuje:a) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWiOR, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego;b) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego zasobu geodezyjnego;c) wykonanie i montaż tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 poz. 953 ze zm.).d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych (jeżeli powstanie taka konieczność).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach