Przetargi.pl
Przebudowa odcinka ul. Targowej w Gryfinie - etap I

Gmina Gryfino ogłasza przetarg

 • Adres: 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4162011 , fax. 091 4162702
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gryfino
  ul. 1 Maja 16 16
  74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4162011, fax. 091 4162702
  REGON: 81168455100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka ul. Targowej w Gryfinie - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka ul. Targowej od skrzyżowania z ulicą Słowiańską do skrzyżowania ze starym biegiem ul. Targowej na działkach nr: 44/1, 45/4, 45/5, 60/8, 60/9, 174/4 oraz 274 obręb 3 miasta Gryfino, stanowiącej docelowy przebieg ul. Targowej w Gryfinie, polegający na: 1) przebudowie nawierzchni ulicy o nawierzchni bitumicznej na łącznej długości 56 mb w zakresie jezdni o szerokości 6,5 - 7,0 m wykonanej na podbudowie z kruszywa oraz przyległego chodnika o szerokości 2,0 m i długości zgodnej z dokumentacją, 2) uzupełnieniu elementów odwodnienia jezdni (dwa wpusty wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej), 3) rozbiórce istniejących i kolidujących z przebudową drogi elementów nawierzchni istniejącej jezdni i elementów chodnika - zgodnie z dokumentacją projektową, 4) zabezpieczenie urządzeń obcych poprzez wbudowanie osłon na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych, 5) zagospodarowanie przyległego terenu, 6) sporządzenie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz stałej organizacji ruchu. 2. W gestii Wykonawcy leży realizacja zadania na podstawie załączonej dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót. 3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w 4 egz. wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 112 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji robót
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gryfino.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach