Przetargi.pl
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109615B - ulicy Białej w Mielniku

Gmina Mielnik ogłasza przetarg

 • Adres: 17-307 Mielnik, ul. Piaskowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 577 003 , fax. 856 577 121
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mielnik
  ul. Piaskowa 38
  17-307 Mielnik, woj. podlaskie
  tel. 856 577 003, fax. 856 577 121
  REGON: 50659450000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109615B - ulicy Białej w Mielniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej nr 109615B - ulicy Białej w Mielniku. Planowana do przebudowy droga gminna aktualnie posiada nawierzchnię szutrową/brukową, bez chodników, bez kanalizacji deszczowej. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: a) przebudowa drogi na odcinku ok. 525 mb; b) wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi do kategorii ruchu KR3; c) wykonanie jezdni asfaltowej do szerokości 5,5m z poszerzeniami na łukach; d) rozwiązanie skrzyżowania dróg gminnej z powiatową; e) jednostronny ciąg pieszy; f) budowa zjazdów do nieruchomości; g) budowa kanalizacji deszczowej, odmulenie rowów i przepustów pod zjazdami; h) poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego. 3.2. Szczegółowy zakres zadania opisany został w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ. Zadanie nie obejmuje budowy wodociągu oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej – ten zakres robót został już wykonany. 3.3. Jeżeli w SIWZ lub załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 3.4. Każdy z wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia może przeprowadzić wizję lokalną celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Każdy z wykonawców winien zgłosić zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej przyjmuje się, że Wykonawca uznał informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ za wystarczające. 3.5. Gwarancja - Wymagany okres gwarancji dla robót objętych niniejszym zamówieniem liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego (bez uwag) i wynosi minimum 36 miesięcy. Wymagany termin rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. UWAGA! 3.6. W cenie ryczałtowej zadania (w rozumieniu art. 632 KC) należy ująć wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. Załączone przedmiary robót określają orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar ma ułatwić Wykonawcy skalkulowanie ceny i nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy. Umowa jest ryczałtowa i jej cena nie podlega zmianie podczas realizacji umowy. 3.7. Ograniczenie przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu niewykonanych robót. 3.8. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. 3.9. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów. Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266). Zawarte ewentualnie nazwy materiałów w dokumentacji podano jako przykładowe i określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały równoważne, w szczególności materiały innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w dokumentacji lub ten standard podwyższają. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 3.10. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) wykonanie podbudów pod nawierzchnie, b) wykonanie nawierzchni, c) inne czynności związane z wykonywaniem bezpośrednio prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz czynności porządkowych lub dozorowania. Wymóg nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje specjalistyczne, np. kierujących budową. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3.11. Powstałe podczas realizacji zamówienia wytworzone odpady Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701), ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/150/17 Rady Mielnik z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 3458). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów w terminie wskazanym w umowie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 9.2. Wadium wykonawca może wnieść w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 9.3 Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty. 9.4 Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty (tylko oryginalne dokumenty). 9.4.1 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 9.4.1.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 9.4.1.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9.4.2 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 9.4.2.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone wart. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 9.4.2.2 poręczenie będzie zawierało określoną datą i termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9.5 Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje odrzucenie oferty. 9.6 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Gminy Mielnik przelewem na rachunek bankowy o nr 63 8071 0006 0015 3562 2000 0040. 9.7 Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa takiego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1 do SIWZ); b) Dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących ofertę do działania w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych. c) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach