Przetargi.pl
Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9 – Etap I

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, Bankowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 359 13 34, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  Bankowa 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 359 13 34, , fax. -
  REGON: 000001347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wyższa Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9 – Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu przebudowy obiektów sportowych w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) wykonanie na rzecz Zamawiającego wszelkich robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy, ekspertyza stanu technicznego ochrony ppoż., inwentaryzacja drzew kolidujących z realizacją zdania, projekt nasadzeń zastępczych, przedmiary robót) dla zadania pn. „Przebudowa istniejących obiektów sportowych basenu wraz z plażą i hali sportowej w celu poprawy funkcjonalności i efektywności energetycznej oraz atrakcyjności i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych” oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, b) wykonanie wszelkich robót budowlanych I etapu przebudowy obiektów sportowych w Cieszynie oraz części z III etapu, związanych odpowiednio z:  budową/przebudową/termomodernizacją/remontem obiektów budowlanych lub ich części, w tym oznaczonych na rysunku PZT1 numerami od 1 do 10 (z wyłączeniem nr 2),  przebudową plaży i jej odwodnieniem,  usunięciem wskazanych drzew do wycinki, wykonaniem nasadzeń zastępczych,  przebudową opasek i dojść,  regulacją skarp i zakładaniem trawników,  wykonaniem wszystkich wskazanych dojazdów, przejazdów i drogi pożarowej wraz z jej oznakowaniem,  inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: -- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, -- organizację zaplecza, -- organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, -- zapewnienie nadzoru gestorów sieci wynikające z uzgodnień, -- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, -- wykonanie dokumentacji fotograficznej z każdego etapu realizacji przedmiotu zamówienia, -- bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, -- przeprowadzenie wszelkich badań, prób, pomiarów kontrolnych i sprawdzeń instalacji oraz prób funkcjonalnych, w tym systemu pożarowego w zakresie poprawności włączenia do systemu monitoringu pożarowego poprzez połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z właściwą komendą Państwowej Straży Pożarnej, -- testowe uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji wraz z przeprowadzeniem szkolenia instruktażowego obsługi tych urządzeń dla personelu Zamawiającego, -- dostawa i udzielenie bezpłatnej, dożywotniej licencji na zabudowane oprogramowanie, -- wykonanie ewentualnych robót naprawczych uszkodzonej przez Wykonawcę infrastruktury technicznej, c) uzyskanie wymaganej dokumentacji oraz wskazanej w karcie audytu izolacyjności przegród budowlanych i nie gorszej niż wymagana od 31 grudnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 t.j.), przy zachowaniu wyrobów budowlanych wskazanych i o parametrach nie gorszych niż w audycie, d) realizację robót budowlanych towarzyszących i wykończeniowych, w zakresie niezbędnym dla kompleksowej realizacji Etapu I i części z Etapu III, wynikających m.in. z zasad wiedzy technicznej oraz przepisów techniczno-budowlanych i prawa budowlanego, a także montaż wyposażenia zgodnego z wytycznymi z projektu wykonawczego - WYPOSAŻENIE Etap III, e) realizację robót budowlanych przy czynnych obiektach – budynek hali basenowej połączony jest funkcjonalnie z halą sportową oraz poprzez łącznik z budynkiem dydaktycznym. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót budowlanych zapewnić bezpieczny dojazd i dojście do budynku hali sportowej oraz do części dydaktycznej, a także zapewnić stałą dostawę mediów, tak aby realizowane prace nie kolidowały z prowadzonymi zajęciami sportowymi oraz z funkcjonowaniem zaplecza hali. Wszelkie czasowe przerwy w dostawie mediów dopuszczalne są jedynie po każdorazowym wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem terminu ich wyłączenia (energia elektryczna, woda, c.o. itp.), co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie nieprzerwanego odbioru ścieków z części zaplecza sportowego nie objętego robotami budowlanymi, f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z realizacją zadania oraz opracowanie wszelkich dokumentów lub ich aktualizacji wymaganych przez właściwy organ w tym zakresie, g) prowadzenie wszelkich prac termomodernizacyjnych oraz na dachu i elewacji pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym, spełniając wymagania Decyzji RDOŚ oraz sporządzając sprawozdanie z przeprowadzenia czynności, o którym mowa w tej decyzji. Zapewnienie właściwego nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania działań kompensujących w związku z niszczeniem siedlisk jerzyka i nietoperzy. 3) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu I etapu budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane. 4) realizacja przedmiotu zamówienia nie obejmuje robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji hali sportowej oraz remontu istniejącej niecki i budowy basenu do nauki pływania. 5) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, zawarty jest: w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, ekspertyza stanu technicznego ochrony ppoż., inwentaryzacja drzew kolidujących z realizacją zdania, projekt nasadzeń zastępczych, przedmiary robót - dla zadania pn. „Przebudowa istniejących obiektów sportowych basenu wraz z plażą i hali sportowej w celu poprawy funkcjonalności i efektywności energetycznej oraz atrakcyjności i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych”) oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które to dokumenty wraz z powyższym opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy należy rozpatrywać łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności, prac i robót budowlanych wynikających z ww. dokumentów i opisu przedmiotu zamówienia. Rysunki i część opisowa oraz przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i prace oraz czynności ujęte w części opisowej, a nie ujęte na rysunkach i/lub w przedmiarach oraz ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie i/lub przedmiarach, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe. Załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów wraz z ofertą. W przypadku złożenia kosztorysów przez Wykonawcę wraz z ofertą, nie będą one podlegały ocenie na etapie badania i oceny ofert. Zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca wybrany do realizacji niniejszego zamówienia w dniu przekazana terenu budowy obowiązany będzie złożyć kosztorysy, których łączna cena nie będzie wyższa, niż cena ryczałtowa przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie (szczegóły zawiera wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł, 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice, nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy oszczędnościowo – kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub 3) w gwarancjach bankowych lub 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych lub 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j . Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.). 3. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego –Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert (t.j. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert). 4. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń: 1) nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku, gdy: a) zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) oferta zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy); d) zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego), 3) gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia. 5. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SIWZ. 6. W przypadkach, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawca dokonuje przedłużenia okresu ważności wadium samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 85 ust. 2 ustawy Pzp albo na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z przepisem art. 184 ustawy Pzp (w trakcie toczącego się postępowania odwoławczego). 7. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej należy: 1) w przypadku wadium w formie pisemnej (oryginał) - złożyć wraz z ofertą w miejscu składania ofert w osobnej kopercie, natomiast kopię tego dokumentu, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, należy dołączyć do oferty; 2) w przypadku wadium w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przesłać na adres e-mail Zamawiającego: dzp@us.edu.pl, przed upływem terminu składania ofert (t.j. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert). 8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek Zamawiającego zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kopię dowodu dokonania przelewu. 9. Kopertę z wadium wniesionym w formie niepieniężnej należy opisać w następujący sposób (dotyczy wadium w formie pisemnej (oryginał) : Nazwa i adres Wykonawcy, Przetarg nieograniczony - DZP.381.018.2020.RB, „Przebudowa obiektów sportowych w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9 – Etap I", Wadium w formie niepieniężnej. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa przepis art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 1D do SIWZ. W przypadku korzystania z potencjału innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien przedłożyć stosowne zobowiązanie tegoż podmiotu lub inny dowód na udostępnienie potencjału wraz z ofertą w formie oryginału. Forma dokumentu: Oryginał. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 1D do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach